HP 240 G1 user manual download (Page 75 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 89
NOT:
Windows, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
ini art
ı
rmak için Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Denetimi özelli
ğ
i içerir.
Yaz
ı
l
ı
m yüklemek, yard
ı
mc
ı
programlar
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak ya da Windows ayarlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmek gibi
i
ş
lemler için izniniz veya parolan
ı
z istenebilir. Daha fazla bilgi için Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n.
Geri yükleme için, bkz.
Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak belirli dosyalar
ı
geri
yükleme
sayfa
65
.
Geri yükleme ve kurtarma
Önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na geri yükleme
Bazen bir yaz
ı
l
ı
m program
ı
n
ı
yüklemek bilgisayar
ı
n veya Windows'un beklenmeyen
ş
ekilde
davranmas
ı
na yol açabilir. Genelde yaz
ı
l
ı
m
ı
kald
ı
rmak sorunu çözer. Yaz
ı
l
ı
m
ı
kald
ı
rmak sorunu
çözmezse, bilgisayar
ı
önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na (önceki bir tarih ve saatte olu
ş
turulan)
geri yükleyebilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n do
ğ
ru çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na geri yüklemek için:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Sistem
'i seçin.
2.
Sol bölmede,
Sistem Koruma
'y
ı
t
ı
klat
ı
n.
3.
Sistem Koruma
sekmesini t
ı
klat
ı
n.
4.
Sistem Geri Yükleme
'yi t
ı
klat
ı
n, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
Belirli dosyalar
ı
geri yükleme
Dosyalar sabit diskten yanl
ı
ş
l
ı
kla silindiyse ve art
ı
k Geri Dönü
ş
üm Kutusu'ndan geri al
ı
nam
ı
yorsa
veya dosyalar bozulduysa, bu dosyalar
ı
geri almak yararl
ı
olacakt
ı
r. Belirli dosyalar
ı
geri almak, HP
Recovery Manager'
ı
kullanarak orijinal i
ş
letim sistemini geri yüklemeyi seçtiyseniz de yararl
ı
d
ı
r.
Yaln
ı
zca daha önce yedekledi
ğ
iniz belirli dosyalar
ı
geri yükleyebilirsiniz.
Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak belirli dosyalar
ı
geri yükleme
Windows, Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak yedekledi
ğ
iniz dosyalar
ı
geri
yüklemenize olanak sa
ğ
lar
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Yedekleme ve Geri Yükleme
'yi seçin.
2.
Yedeklemenizi geri yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
NOT:
Windows, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
ini art
ı
rmak için Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Denetimi özelli
ğ
i içerir.
Yaz
ı
l
ı
m yüklemek, yard
ı
mc
ı
programlar
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak ya da Windows ayarlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmek gibi
i
ş
lemler için izniniz veya parolan
ı
z istenebilir. Daha fazla bilgi için Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n.
HP Recovery Manager'
ı
kullanarak orijinal sistemi kurtarma
HP Recovery Manager yaz
ı
l
ı
m
ı
, bilgisayar
ı
onarman
ı
za veya orijinal fabrika durumuna döndürmenize
olanak sa
ğ
lar.
Geri yükleme ve kurtarma
65
Sample