HP 240 G1 user manual download (Page 74 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 89
Ba
ş
ar
ı
l
ı
yedekleme ipuçlar
ı
Yedekleme disklerini optik sürücüye yerle
ş
tirmeden önce numaraland
ı
r
ı
n.
Ki
ş
isel dosyalar
ı
Belgeler, Müzik, Resimler ve Videolar kitapl
ı
klar
ı
nda depolay
ı
n ve bu klasörleri
düzenli olarak yedekleyin.
Ayarlar
ı
n
ı
z
ı
n ekran görüntülerini alarak pencerelerdeki, araç veya menü çubuklar
ı
ndaki
özelle
ş
tirilmi
ş
ayarlar
ı
kaydedin. Tercihlerinizi yeniden girmeniz gerekti
ğ
inde ekran görüntüsü
size zaman kazand
ı
rabilir.
Ekran görüntüsü olu
ş
turmak için:
1.
Kaydetmek istedi
ğ
iniz ekran
ı
görüntüleyin.
2.
Ekran görüntüsünü kopyalay
ı
n:
Yaln
ı
zca etkin pencereyi kopyalamak için
alt
+
prt sc
tu
ş
lar
ı
na bas
ı
n.
Tüm ekran
ı
kopyalamak için
prt sc
tu
ş
una bas
ı
n.
3.
Sözcük i
ş
lemci belgesi veya grafik düzenleme program
ı
ı
n, sonra da
Düzenle
>
Yap
ı
ş
t
ı
r
'
ı
seçin. Ekran görüntüsü belgeye eklenir.
4.
Belgeyi kaydedip yazd
ı
r
ı
n.
Bilmeniz gerekenler
Bilgilerinizi iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir harici sabit sürücüye, flash sürücüsüne, a
ğ
sürücüsüne veya disklere
yedekleyebilirsiniz.
Yedekleme s
ı
ras
ı
nda bilgisayar
ı
AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
Yedeklemeye yeterli zaman ay
ı
r
ı
n. Dosya boyutlar
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak bu i
ş
lem bir saatten uzun
sürebilir.
Yedeklemeye ba
ş
lamadan önce yedeklemeleri depolayaca
ğ
ı
n
ı
z ayg
ı
ttaki bo
ş
disk alan
ı
n
ı
kontrol
edin.
Ne zaman yedekleme yapmak gerekir:
Yaz
ı
l
ı
m veya donan
ı
m eklemeden ya da bunlarda de
ğ
i
ş
iklik yapmadan önce.
Bilgisayar onar
ı
lmadan veya geri yüklenmeden önce.
Ki
ş
isel bilgilerinizin en son kopyalar
ı
n
ı
tuttu
ğ
unuzdan emin olmak için düzenli aral
ı
klarla.
Çok say
ı
da dosya ekledikten sonra, örne
ğ
in bir do
ğ
um gününe ait görüntüleri
kaydetti
ğ
inizde.
Kötü amaçl
ı
bir program
ı
kald
ı
rmak üzere virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kullanmadan önce.
Resimler, videolar, müzik kay
ı
tlar
ı
, proje dosyalar
ı
veya veri kay
ı
tlar
ı
gibi yerine konmas
ı
zor bilgileri ekledikten sonra
Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak yedek olu
ş
turma
Windows, Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak dosyalar
ı
yedeklemenize imkan verir.
Hangi düzeyde yedekleme yapmak istedi
ğ
inizi (tek tek klasörler veya sürücüler) seçebilirsiniz.
Yedeklemeler disk alan
ı
ndan tasarruf etmek için s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
l
ı
r. Yedekleme yapmak için:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Yedekleme ve Geri Yükleme
'yi seçin.
2.
Yedekleme zamanlamak ve olu
ş
turmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
64
Bölüm 11
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample