HP 240 G1 user manual download (Page 73 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 89
Kurtarma medyas
ı
olu
ş
turma
1.
Ba
ş
lat
'
ı
seçin ve arama alan
ı
na
kurtarma
yaz
ı
n. Listeden
Recovery Manager
'
ı
seçin.
Sorulursa i
ş
lemin devam etmesine izin verin.
2.
Kurtarma Medyas
ı
Olu
ş
turma
'y
ı
t
ı
klat
ı
n.
3.
Devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kurtarma için bkz.
HP Recovery Manager'
ı
kullanarak orijinal sistemi kurtarma
sayfa
65
.
Sistem geri yükleme noktalar
ı
olu
ş
turma
Sistem geri yükleme noktas
ı
, sabit sürücünüzün Windows Sistem Geri Yükleme uygulamas
ı
taraf
ı
ndan belirli bir zamanda kaydedilmi
ş
anl
ı
k görüntüsüdür. Geri yükleme noktas
ı
Windows'un
kulland
ı
ğ
ı
kay
ı
t defteri ayarlar
ı
gibi bilgileri içerir. Önceki bir geri yükleme noktas
ı
na geri yüklemek, bu
geri yükleme noktas
ı
kaydedildikten sonra sistemde yap
ı
lm
ı
ş
de
ğ
i
ş
iklikleri geri alman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na dönmek, son geri yükleme noktas
ı
ndan sonra kaydedilen
veri dosyalar
ı
n
ı
ya da olu
ş
turulan e-postalar
ı
etkilemez, ancak yüklemi
ş
oldu
ğ
unuz yaz
ı
l
ı
mlar
ı
etkiler.
Örne
ğ
in, dijital foto
ğ
raf makinesinden bir foto
ğ
raf yüklediyseniz ve bilgisayar
ı
bu i
ş
lemden önceki
günkü durumuna geri yüklerseniz foto
ğ
raf bilgisayarda kal
ı
r.
Ancak, foto
ğ
raf görüntüleme yaz
ı
l
ı
m
ı
yüklediyseniz ve bilgisayar
ı
bu i
ş
lemden önceki günkü
durumuna geri yüklerseniz, yaz
ı
l
ı
m kald
ı
r
ı
l
ı
r ve kullanamazs
ı
n
ı
z.
Bilmeniz gerekenler
Bir geri yükleme noktas
ı
na geri döner ve daha sonra fikrinizi de
ğ
i
ş
tirirseniz, i
ş
lemi geri
alabilirsiniz.
Ş
u ko
ş
ullarda sistem geri yükleme noktas
ı
olu
ş
turmal
ı
s
ı
n
ı
z:
Yaz
ı
l
ı
m veya donan
ı
m eklemeden ya da bunlarda de
ğ
i
ş
iklik yapmadan önce
Bilgisayar normal çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda düzenli aral
ı
klarla
Sistem Geri Yükleme ayr
ı
ca son geri yükleme noktas
ı
ndan sonra olu
ş
turulan dosyalar
ı
n gölge
kopyalar
ı
n
ı
da kaydeder. Gölge kopyalar
ı
geri yüklemek amac
ı
yla kullanma konusunda daha
fazla bilgi için Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n.
Sistem geri yükleme noktas
ı
olu
ş
turma
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Sistem
'i seçin.
2.
Sol bölmede,
Sistem Koruma
'y
ı
t
ı
klat
ı
n.
3.
Sistem Koruma
sekmesini t
ı
klat
ı
n.
4.
Olu
ş
tur
'u t
ı
klat
ı
n, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
Geri yükleme için, bkz.
Önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na geri yükleme
sayfa
65
.
Sistem bilgilerini ve ki
ş
isel bilgileri yedekleme
Bilgisayar
ı
n
ı
z dosyalar, e-postalar ve foto
ğ
raflar gibi sizin için önemli olan bilgileri depolar ve
bilgisayar
ı
n
ı
za bir virüs girdi
ğ
inde veya sistem düzgün çal
ı
ş
amaz hale geldi
ğ
inde bile bu bilgileri
tutmak istersiniz. Dosyalar
ı
n
ı
z
ı
ne ölçüde kurtarabilece
ğ
iniz, yedeklemenizin ne kadar güncel
oldu
ğ
una ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Yeni yaz
ı
l
ı
mlar ve veri dosyalar
ı
ekledikçe, düzenli olarak yedekleme yapmaya
devam etmelisiniz.
Yedeklemeler olu
ş
turma
63
Sample