HP 240 G1 user manual download (Page 72 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 89
11
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda, bilgilerinizi koruman
ı
za ve gerekti
ğ
inde geri yüklemenize yard
ı
mc
ı
olmak için i
ş
letim
sistemi ve HP taraf
ı
ndan sa
ğ
lanm
ı
ş
araçlar bulunur.
Yedeklemeler olu
ş
turma
1.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kurup çal
ı
ş
ı
r hale getirdikten hemen sonra, HP Recovery Manager'
ı
kullanarak
kurtarma medyas
ı
olu
ş
turun.
2.
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
ekledikçe sistem geri yükleme noktalar
ı
olu
ş
turun.
3.
Foto
ğ
raf, video, müzik ve di
ğ
er ki
ş
isel dosyalar
ı
ekledikçe, sisteminizin ve ki
ş
isel bilgilerinizin
yede
ğ
ini olu
ş
turun.
Orijinal sistemi geri yüklemek için kurtarma medyas
ı
olu
ş
turma
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ba
ş
ar
ı
yla kurduktan sonra, HP Recovery Manager'
ı
kullanarak kurtarma diskleri veya
kurtarma flash sürücüsü olu
ş
turmal
ı
s
ı
n
ı
z. Sabit sürücünün bozulmas
ı
halinde bir sistem kurtarma
i
ş
lemi gerçekle
ş
tirmek için bu kurtarma disklerini veya kurtarma flash sürücüsünü kullanman
ı
z
gerekecektir. Sistem kurtarma i
ş
lemi orijinal i
ş
letim sistemini yükler, sonra da varsay
ı
lan programlar
ı
n
ayarlar
ı
n
ı
yap
ı
land
ı
r
ı
r.
Bilmeniz gerekenler
Yaln
ı
zca bir kurtarma medyas
ı
seti olu
ş
turulabilir. Bu kurtarma araçlar
ı
n
ı
dikkatle kullan
ı
n ve
güvenli bir yerde tutun.
HP Recovery Manager, bilgisayar
ı
inceler ve flash sürücü için gereken depolama kapasitesini
veya gerekecek bo
ş
DVD diski say
ı
s
ı
n
ı
belirler.
DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL diskleri veya bir flash sürücü kullan
ı
n. CD±RW, DVD
±RW, çift katmanl
ı
DVD±RW gibi yeniden yaz
ı
labilir diskler ve BD-RE (yeniden yaz
ı
labilir Blu-
ray) diskleri kullanmay
ı
n; bunlar HP Recovery Manager yaz
ı
l
ı
m
ı
yla uyumlu de
ğ
ildir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda tümle
ş
ik bir optik sürücü yoksa, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir harici optik sürücü (ayr
ı
ca sat
ı
n
al
ı
n
ı
r) kullanarak kurtarma diskleri olu
ş
turabilir veya bilgisayar
ı
n
ı
za ili
ş
kin kurtarma disklerini HP
web sitesinden edinebilirsiniz. Harici bir optik sürücü kullan
ı
yorsan
ı
z, sürücünün USB hub gibi bir
harici ayg
ı
t
ı
n USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na de
ğ
il, do
ğ
rudan bilgisayardaki bir USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na
ba
ğ
lanmas
ı
gerekir.
Kurtarma medyas
ı
olu
ş
turmaya ba
ş
lamadan önce bilgisayar
ı
n AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
Olu
ş
turma i
ş
lemi bir saat veya daha uzun sürebilir. Olu
ş
turma i
ş
lemini kesmeyin.
Kurtarma medyas
ı
n
ı
bilgisayardan ayr
ı
olarak güvenli bir yerde saklay
ı
n.
Gerekirse, kurtarma medyas
ı
olu
ş
turmay
ı
bitirmeden önce programdan ç
ı
kabilirsiniz. HP
Recovery Manager'
ı
sonraki aç
ı
ş
ı
n
ı
zda i
ş
leme devam etmeniz istenir.
62
Bölüm 11
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample