HP 240 G1 user manual download (Page 70 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 89
BIOS güncelle
ş
tirmesini indirme
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n hasar görmesi veya yüklemenin ba
ş
ar
ı
s
ı
z olmas
ı
riskini azaltmak için, BIOS
güncelle
ş
tirmesini indirip yüklerken bilgisayar
ı
n AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
kullan
ı
larak güvenilir bir harici güce
ba
ğ
l
ı
olmas
ı
gerekti
ğ
ini unutmay
ı
n. BIOS güncelle
ş
tirmesini, bilgisayar pil gücüyle çal
ı
ş
ı
rken, optik
yerle
ş
tirme ayg
ı
t
ı
na tak
ı
l
ı
yken veya iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
yken indirmeyin veya
yüklemeyin.
İ
ndirme ve yükleme s
ı
ras
ı
nda
ş
u yönergeleri izleyin:
Güç kablosunu elektrik prizinden ç
ı
kararak bilgisayara giden elektri
ğ
i kesmeyin.
Bilgisayar
ı
kapatmay
ı
n, Uyku ya da Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
latmay
ı
n.
Ayg
ı
t veya kablo takmay
ı
n, ç
ı
karmay
ı
n, ba
ğ
lamay
ı
n, ba
ğ
l
ı
olanlar
ı
ay
ı
rmay
ı
n.
1.
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
>
Bak
ı
m
'
ı
seçin.
2.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
belirlemek ve indirmek istedi
ğ
iniz BIOS güncelle
ş
tirmesine eri
ş
mek için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
3.
İ
ndirme alan
ı
nda
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
a.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda yüklü bulunan BIOS sürümünden daha yeni olan BIOS güncelle
ş
tirmesini
belirleyin. Tarih, ad veya di
ğ
er tan
ı
mlay
ı
c
ı
bilgileri not al
ı
n. Güncelle
ş
tirme sabit sürücünüze
yüklendikten sonra, güncelle
ş
tirmenin konumunu belirlemek için bu bilgilere gerek
duyabilirsiniz.
b.
Seçiminizi sabit sürücünüze indirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
BIOS güncelle
ş
tirmesinin sabit sürücünüzde indirildi
ğ
i konumun yolunu bir yere not edin.
Güncelle
ş
tirmeyi yüklemeye haz
ı
r oldu
ğ
unuzda bu yola eri
ş
meniz gerekecektir.
NOT:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bir a
ğ
a ba
ğ
larsan
ı
z, herhangi bir yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmesi, özellikle sistem
BIOS'u güncelle
ş
tirmesini yüklemeden önce a
ğ
yöneticinize dan
ı
ş
ı
n.
BIOS yükleme yordamlar
ı
farkl
ı
olabilir.
İ
ndirme i
ş
lemi tamamland
ı
ktan sonra ekranda görüntülenen
yönergeleri izleyin. Hiçbir yönerge görüntülenmezse
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Bilgisayar
'
ı
seçerek Windows Gezgini'ni aç
ı
n.
2.
Sabit sürücünüzü çift t
ı
klat
ı
n. Sabit sürücü atamas
ı
genellikle Yerel Disk (C:) sürücüsüdür.
3.
Daha önce kaydetti
ğ
iniz sabit sürücü yolunu kullanarak, sabit sürücünüzde güncelle
ş
tirmenin
bulundu
ğ
u klasörü aç
ı
n.
4.
Uzant
ı
s
ı
.exe olan dosyay
ı
(örne
ğ
in
dosyaad
ı
.exe) çift t
ı
klat
ı
n.
BIOS yüklemesi ba
ş
lar.
5.
Ekrandaki yönergeleri uygulayarak yüklemeyi tamamlay
ı
n.
NOT:
Ekranda görüntülenen bir mesajla yükleme i
ş
leminin ba
ş
ar
ı
yla tamamland
ı
ğ
ı
bildirildikten
sonra, indirilen dosyay
ı
sabit sürücünüzden silebilirsiniz.
Sistem Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
Sistem Tan
ı
lama, bilgisayar donan
ı
m
ı
n
ı
n düzgün çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
belirlemek için tan
ı
lama s
ı
namalar
ı
yapman
ı
za imkan verir.
60
Bölüm 10
Setup Utility'yi (BIOS) ve Sistem Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
Sample