HP 240 G1 user manual download (Page 7 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 89
Bilgisayar
ı
kapatma
............................................................................................................................
37
7
Bilgileri yönetme ve payla
ş
ma
.....................................................................................................................
39
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
...........................................................................................................................
39
USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ba
ğ
lama
........................................................................................................
39
USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ç
ı
karma
.........................................................................................................
40
Dijital depolama kart
ı
takma ve ç
ı
karma
............................................................................................
40
Optik sürücüleri kullanma
...................................................................................................................
41
Optik disk takma
................................................................................................................
42
Optik diski ç
ı
karma
............................................................................................................
43
A
ğ
üzerinden sürücü payla
ş
ı
m
ı
.........................................................................................
44
8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
..................................................................................................................
45
Performans
ı
art
ı
rma
...........................................................................................................................
45
Sürücülerle i
ş
lem yapma
...................................................................................................
45
Sabit sürücüyü yerle
ş
tirme
................................................................................................
45
Disk Birle
ş
tiricisi'ni kullanma
..............................................................................................
48
Disk Temizleme'yi kullanma
...............................................................................................
48
Bellek modülleri ekleme veya de
ğ
i
ş
tirme
...........................................................................
49
Programlar
ı
ve sürücüleri güncelle
ş
tirme
...........................................................................................
51
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme
....................................................................................................................
51
Ekran
ı
, yan k
ı
s
ı
mlar
ı
ve kapa
ğ
ı
temizleme
........................................................................
52
Dokunmatik Yüzey'i ve klavyeyi temizleme
.......................................................................
52
Bilgisayar
ı
n
ı
zla seyahat etme veya bilgisayar
ı
kargoya verme
..........................................................
52
9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ve bilgilerinizin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
...............................................................................
54
Güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
z
ı
bulma
...............................................................................................................
54
Parolalar
ı
kullanma
.............................................................................................................................
54
Windows parolalar
ı
olu
ş
turma
...........................................................................................
55
Setup Utility (BIOS) parolalar
ı
olu
ş
turma
...........................................................................
56
Internet güvenli
ğ
i yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
...................................................................................................
56
Virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
....................................................................................
57
Güvenlik duvar
ı
yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
.....................................................................................
57
Yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükleme
.................................................................................................
57
Windows güvenlik güncelle
ş
tirmelerini yükleme
................................................................
57
HP ve üçüncü taraf yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükleme
..................................................
57
Kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
..............................................................................................
58
Yaz
ı
l
ı
m uygulamalar
ı
n
ı
z
ı
ve bilgilerinizi yedekleme
...........................................................................
58
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
güvenlik kablosu kilidi kullanma
......................................................................................
58
vii
Sample