HP 240 G1 user manual download (Page 69 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 89
10
Setup Utility'yi (BIOS) ve Sistem
Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
Setup Utility veya Temel Giri
ş
ı
k
ı
ş
Sistemi (BIOS), sistemdeki tüm giri
ş
ve ç
ı
k
ı
ş
ayg
ı
tlar
ı
(disk
sürücüleri, ekran, klavye, fare ve yaz
ı
c
ı
gibi) aras
ı
ndaki ileti
ş
imi denetler. Setup Utility (BIOS), yüklü
ayg
ı
t türleri, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ba
ş
latma s
ı
ras
ı
ve sistem belle
ğ
i ve geni
ş
letilmi
ş
bellek miktar
ı
ile ilgili
ayarlar içerir.
Setup Utility'yi (BIOS) ba
ş
latma
Setup Utility'yi (BIOS) ba
ş
latmak için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
uygulay
ı
n:
1.
Bilgisayar
ı
ı
n veya yeniden ba
ş
lat
ı
n ve ekran
ı
n alt
ı
nda "Press the ESC key for Startup Menu"
(Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü için ESC tu
ş
una bas
ı
n) mesaj
ı
görüntülendi
ğ
inde
esc
tu
ş
una bas
ı
n.
2.
Setup Utility'ye (BIOS) girmek için
f10
tu
ş
una bas
ı
n.
Setup Utility (BIOS) içinde gezinmeyle ilgili bilgiler, ekran
ı
n alt k
ı
sm
ı
nda yer al
ı
r.
NOT:
Setup Utility'de (BIOS) de
ğ
i
ş
iklik yaparken son derece dikkatli olun. Hatalar bilgisayar
ı
n
düzgün çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
engelleyebilir.
BIOS'u güncelle
ş
tirme
BIOS'un güncelle
ş
tirilmi
ş
sürümleri HP web sitesinde bulunabilir.
HP web sitesindeki BIOS güncelle
ş
tirmelerinin ço
ğ
u
SoftPaq
ad
ı
verilen s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
dosyalar içinde
yer al
ı
r.
İ
ndirilecek paketlerin baz
ı
lar
ı
nda, dosya yükleme ve sorun giderme ile ilgili bilgiler içeren Readme.txt
(Benioku.txt) ad
ı
nda bir dosya bulunur.
BIOS sürümünü belirleme
Var olan BIOS güncelle
ş
tirmeleri aras
ı
nda, bilgisayarda yüklü olandan daha yeni BIOS sürümleri olup
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
belirlemek için yüklü olan sistem BIOS'unun sürümünü bilmeniz gerekir.
BIOS sürüm bilgisi (
ROM tarihi
ve
Sistem BIOS'u
olarak da bilinir)
fn
+
esc
tu
ş
lar
ı
na bas
ı
larak (zaten
Windows'daysan
ı
z) veya Setup Utility (BIOS) kullan
ı
larak görüntülenebilir.
1.
Setup Utility'yi (BIOS) ba
ş
lat
ı
n.
2.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak
Main
(Ana) menüsünü seçin.
3.
Setup Utility'den (BIOS) de
ğ
i
ş
ikliklerinizi kaydetmeden ç
ı
kmak için, sekme tu
ş
unu ve ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak
Exit
>
Exit Discarding Changes
'i (Ç
ı
k
ı
ş
> De
ğ
i
ş
iklikleri Yoksayarak Ç
ı
k) seçin,
sonra da
enter
tu
ş
una bas
ı
n.
Setup Utility'yi (BIOS) ba
ş
latma
59
Sample