HP 240 G1 user manual download (Page 68 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 89
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
sat
ı
n ald
ı
ktan sonra üçüncü taraf yaz
ı
l
ı
mlar
ı
yüklediyseniz, bu yaz
ı
l
ı
mlar
ı
düzenli
olarak güncelle
ş
tirin. Yaz
ı
l
ı
m
ş
irketleri, güvenlik sorunlar
ı
n
ı
gidermek ve yaz
ı
l
ı
m
ı
n i
ş
levselli
ğ
ini
art
ı
rmak için ürünlerine yönelik yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmeleri sa
ğ
lar.
Kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
Kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z
ı
kurarken, güvenlik özelliklerini daima etkinle
ş
tirin. Daha fazla bilgi için, bkz.
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
koruma
sayfa
16
.
Yaz
ı
l
ı
m uygulamalar
ı
n
ı
z
ı
ve bilgilerinizi yedekleme
Yaz
ı
l
ı
m uygulamalar
ı
n
ı
z
ı
ve bilgilerinizi, bir virüs sald
ı
r
ı
s
ı
veya yaz
ı
l
ı
m ya da donan
ı
m ar
ı
zas
ı
nedeniyle kal
ı
c
ı
olarak kaybolmaktan veya hasar görmekten korumak için düzenli olarak yedekleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz.
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
sayfa
62
.
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
güvenlik kablosu kilidi kullanma
Ayr
ı
olarak sat
ı
lan güvenlik kablosu kilidi cayd
ı
r
ı
c
ı
olacak
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
t
ı
r; ancak bilgisayar
ı
n
hatal
ı
kullan
ı
lmas
ı
n
ı
veya çal
ı
nmas
ı
n
ı
engelleyemeyebilir. Güvenlik kablosu kilitleri, h
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
a kar
ş
ı
maksimum korunma sa
ğ
lamaya yard
ı
mc
ı
olan kapsaml
ı
bir güvenlik çözümünün parças
ı
olarak
kullan
ı
lmas
ı
gereken yöntemlerden yaln
ı
zca biridir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenlik kablosu yuvas
ı
bu bölümdeki resimden biraz farkl
ı
görünebilir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki güvenlik kablosu yuvas
ı
n
ı
n yeri için, bkz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
sayfa
3
.
1.
Güvenlik kablosu kilidini sabit, sa
ğ
lam bir nesnenin etraf
ı
na dolay
ı
n.
2.
Anahtar
ı
(1)
güvenlik kablosu kilidine
(2)
tak
ı
n.
3.
Güvenlik kablosu kilidini bilgisayardaki güvenlik kablosu yuvas
ı
na
(3)
tak
ı
n, sonra da güvenlik
kablosu kilidini anahtarla kilitleyin.
4.
Anahtar
ı
ç
ı
kar
ı
n ve güvenli bir yerde saklay
ı
n.
58
Bölüm 9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ve bilgilerinizin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
Sample