HP 240 G1 user manual download (Page 67 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 89
Virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
Bilgisayar virüsleri; programlar
ı
, yard
ı
mc
ı
programlar
ı
veya i
ş
letim sistemini devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakabilir ya
da bunlar
ı
n ola
ğ
and
ı
ş
ı
ş
ekilde çal
ı
ş
mas
ı
na yol açabilir. Virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
birçok virüsü
tan
ı
mlayarak yok edebilir ve ço
ğ
u durumda yol açt
ı
klar
ı
zararlar
ı
onarabilir.
Virüsler hakk
ı
nda daha fazla bilgi için Yard
ı
m ve Destek'te Ara kutusuna
virüsler
yaz
ı
n.
Güvenlik duvar
ı
yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
Güvenlik duvarlar
ı
, sisteme veya a
ğ
a izinsiz eri
ş
imi engellemek üzere tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Güvenlik duvar
ı
,
bilgisayar
ı
n
ı
za ve/veya a
ğ
ı
n
ı
za yükledi
ğ
iniz bir yaz
ı
l
ı
m veya donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m birle
ş
imi olabilir.
İ
ki güvenlik duvar
ı
türü bulunmaktad
ı
r:
Ana bilgisayar tabanl
ı
güvenlik duvarlar
ı
—Yüklü olduklar
ı
bilgisayar
ı
koruyan yaz
ı
l
ı
mlar.
A
ğ
tabanl
ı
güvenlik duvarlar
ı
—A
ğ
daki tüm bilgisayarlar
ı
korumak için DSL veya kablo
modeminiz ile ev a
ğ
ı
n
ı
z aras
ı
na yüklüdürler.
Sisteme bir güvenlik duvar
ı
yüklendi
ğ
inde, sisteme gönderilen ve sistemden gönderilen tüm veriler
izlenerek bir dizi kullan
ı
c
ı
tan
ı
ml
ı
güvenlik kriteri ile kar
ş
ı
la
ş
t
ı
r
ı
l
ı
r. Bu kriterleri kar
ş
ı
lamayan tüm veriler
bloke edilir.
Yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükleme
Bilgisayar
ı
n
ı
za yüklenmi
ş
HP, Microsoft Windows ve üçüncü taraf yaz
ı
l
ı
mlar
ı
, güvenlik sorunlar
ı
n
ı
düzeltmek ve yaz
ı
l
ı
m performans
ı
n
ı
geli
ş
tirmek için düzenli aral
ı
klarla güncelle
ş
tirilmelidir. Daha fazla
bilgi için, bkz.
Programlar
ı
ve sürücüleri güncelle
ş
tirme
sayfa
51
.
Windows güvenlik güncelle
ş
tirmelerini yükleme
Bilgisayar fabrikadan ç
ı
kt
ı
ktan sonra i
ş
letim sistemi ve di
ğ
er yaz
ı
l
ı
mlar için güncelle
ş
tirmeler
yay
ı
nlanm
ı
ş
olabilir. Microsoft kritik güncelle
ş
tirmelerle ilgili uyar
ı
lar gönderir. Bilgisayar
ı
güvenlik
ihlallerinden ve bilgisayar virüslerinden korumak için, uyar
ı
al
ı
r almaz Microsoft'un tüm kritik
güncelle
ş
tirmelerini yükleyin.
Haz
ı
r güncelle
ş
tirmelerin tümünün bilgisayara yüklendi
ğ
inden emin olmak için a
ş
a
ğ
ı
daki yönergeleri
izleyin:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kurduktan sonra en k
ı
sa zamanda Windows Update uygulamas
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
n.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Windows Update
'i seçin.
Bundan sonra Windows Update'i ayda bir çal
ı
ş
t
ı
r
ı
n.
Windows ve di
ğ
er Microsoft programlar
ı
için güncelle
ş
tirmeleri, yay
ı
mlan
ı
r yay
ı
mlanmaz
Microsoft web sitesinden ve Yard
ı
m ve Destek'teki güncelle
ş
tirme ba
ğ
lant
ı
s
ı
üzerinden
alabilirsiniz.
HP ve üçüncü taraf yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükleme
HP, bilgisayar
ı
n
ı
za orijinal olarak yüklenmi
ş
olan yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerinizi düzenli olarak
güncelle
ş
tirmenizi önerir. En son sürümleri indirmek için
support
adresine gidin.
Burada ayr
ı
ca, güncelle
ş
tirmeler kullan
ı
ma sunuldu
ğ
unda otomatik bildirim almak için
kaydolabilirsiniz.
Yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükleme
57
Sample