HP 240 G1 user manual download (Page 66 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 89
Setup Utility (BIOS) parolalar
ı
olu
ş
turma
Parola
İş
lev
Yönetici parolas
ı
Setup Utility'ye (BIOS) her eri
ş
iminizde girmeniz
gerekir.
Yönetici parolan
ı
z
ı
unutursan
ı
z Setup Utility'ye (BIOS)
eri
ş
emezsiniz.
NOT:
Yönetici parolas
ı
ı
l
ı
ş
parolas
ı
n
ı
n yerine
kullan
ı
labilir.
NOT:
Yönetici parolan
ı
z Windows'da olu
ş
turulmu
ş
bir
yönetici parolas
ı
n
ı
n yerine geçmez ve olu
ş
turulurken,
girilirken, de
ğ
i
ş
tirilirken veya silinirken gösterilmez.
NOT:
"Press the ESC key for Startup Menu" (Ba
ş
lang
ı
ç
Menüsü için ESC tu
ş
una bas
ı
n) mesaj
ı
görüntülenmeden
önceki ilk parola denetiminde aç
ı
l
ı
ş
parolas
ı
n
ı
girdiyseniz,
Setup Utility'ye (BIOS) eri
ş
mek için yönetici parolas
ı
n
ı
girmeniz gerekir.
ı
l
ı
ş
parolas
ı
Bilgisayar
ı
her açt
ı
ğ
ı
n
ı
zda veya yeniden ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda
ya da Haz
ı
rda Bekletme'den ç
ı
kt
ı
ğ
ı
n
ı
zda girilmesi
gerekir.
ı
l
ı
ş
parolan
ı
z
ı
unutursan
ı
z bilgisayar
ı
açamaz veya
yeniden ba
ş
latamaz ya da Haz
ı
rda Bekletme
durumundan ç
ı
kamazs
ı
n
ı
z.
NOT:
Yönetici parolas
ı
ı
l
ı
ş
parolas
ı
n
ı
n yerine
kullan
ı
labilir.
NOT:
ı
l
ı
ş
parolas
ı
olu
ş
turulurken, girilirken, de
ğ
i
ş
tirilirken
veya silinirken görüntülenmez.
Setup Utility'de (BIOS) bir yönetici veya aç
ı
l
ı
ş
parolas
ı
olu
ş
turmak, de
ğ
i
ş
tirmek veya silmek için:
1.
Bilgisayar
ı
açarak veya yeniden ba
ş
latarak Setup Utility'yi (BIOS) aç
ı
n. Ekran
ı
n sol alt kö
ş
esinde
“Press the ESC key for Startup Menu” (Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü için ESC tu
ş
una bas
ı
n) iletisi
görüntülenirken
esc
tu
ş
una bas
ı
n.
2.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullan
ı
n ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Startup Menu (Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü) mesaj
ı
görüntülendi
ğ
inde
f10
tu
ş
una bas
ı
n.
3.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak
Security
'yi (Güvenlik) seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
De
ğ
i
ş
iklikleriniz bilgisayar yeniden ba
ş
lat
ı
l
ı
nca etkinle
ş
ir.
Internet güvenli
ğ
i yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanma
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kullanarak e-postalar
ı
n
ı
za, a
ğ
a veya Internet'e eri
ş
ti
ğ
inizde, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
muhtemel
bilgisayar virüslerine, casus yaz
ı
l
ı
mlara ve di
ğ
er çevrimiçi tehditlere maruz b
ı
rak
ı
rs
ı
n
ı
z.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n korunmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olmak için, bilgisayar
ı
n
ı
za virüsten koruma ve güvenlik duvar
ı
özellikleri içeren bir Internet güvenli
ğ
i yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
n deneme teklifi yüklenmi
ş
olabilir. Yeni ke
ş
fedilen
virüslere ve di
ğ
er güvenlik risklerine kar
ş
ı
sürekli koruma sa
ğ
lamak için güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
n güncel
tutulmas
ı
gerekir. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tam anlam
ı
yla korumak için güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
n deneme teklifini
yükseltmeniz veya seçece
ğ
iniz bir virüsten koruma program
ı
n
ı
sat
ı
n alman
ı
z kesinlikle önerilir.
56
Bölüm 9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ve bilgilerinizin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
Sample