HP 240 G1 user manual download (Page 65 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 89
istenmi
ş
ti. Windows'da veya bilgisayar
ı
n
ı
zda yüklü HP Setup Utility'de (BIOS) ek parolalar
ayarlanabilir.
Setup Utility (BIOS) özelli
ğ
i ve Windows güvenlik özelli
ğ
i için ayn
ı
parolay
ı
kullanman
ı
z i
ş
inizi
kolayla
ş
t
ı
rabilir.
Parolalar
ı
olu
ş
turmak ve kaydetmek için a
ş
a
ğ
ı
daki ipuçlar
ı
n
ı
kullan
ı
n:
Bilgisayar
ı
n kilitlenmesini önlemek için, tüm parolalar
ı
kaydedip bilgisayardan uzakta, güvenli bir
yerde saklay
ı
n. Parolalar
ı
bilgisayardaki bir dosyaya kaydetmeyin.
Parolalar
ı
olu
ş
tururken program taraf
ı
ndan belirlenen gereksinimlere uyun.
Parolalar
ı
n
ı
z
ı
en az üç ayda bir de
ğ
i
ş
tirin.
İ
deal bir parola uzundur ve harfler, noktalama i
ş
aretleri, simgeler ve say
ı
lar içerir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
servise göndermeden önce dosyalar
ı
n
ı
z
ı
yedekleyin, gizli dosyalar
ı
silin, sonra da
tüm parola ayarlar
ı
n
ı
kald
ı
r
ı
n.
Ekran koruyucu parolalar
ı
gibi Windows parolalar
ı
hakk
ı
nda ek bilgi için
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
'i
seçin.
Windows parolalar
ı
olu
ş
turma
Parola
İş
lev
Kullan
ı
c
ı
parolas
ı
Windows kullan
ı
c
ı
hesab
ı
na eri
ş
imi korur.
İ
sterseniz
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Uyku ve Haz
ı
rda Bekletme durumlar
ı
ndan
ç
ı
karken de kullan
ı
c
ı
parolas
ı
isteyecek
ş
ekilde
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
Yeniden
ba
ş
latmada parola korumas
ı
sayfa
34
.
Yönetici parolas
ı
Bilgisayar içeri
ğ
ine yönetici düzeyi eri
ş
imi korur.
NOT:
Bu parola Setup Utility (BIOS) içeri
ğ
ine eri
ş
mek için
kullan
ı
lamaz.
Parolalar
ı
kullanma
55
Sample