HP 240 G1 user manual download (Page 64 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 89
9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ve bilgilerinizin
güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
Bilgisayar güvenli
ğ
i, bilgilerinizin gizlili
ğ
ini, bütünlü
ğ
ünü ve kullan
ı
labilirli
ğ
ini korumak için önemlidir.
Windows i
ş
letim sistemi, HP uygulamalar
ı
, Windows d
ı
ş
ı
Setup Utility (BIOS) ve di
ğ
er üçüncü taraf
yaz
ı
l
ı
mlar taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan standart güvenlik çözümleri, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
virüs, solucan ve di
ğ
er kötü
amaçl
ı
kod türleri gibi çe
ş
itli risklerden koruman
ı
za yard
ı
mc
ı
olabilir.
ÖNEML
İ
:
Bu bölümde listelenen güvenlik özelliklerinden baz
ı
lar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
zda bulunmayabilir.
Bilgisayar riski
Güvenlik özelli
ğ
i
Bilgisayar
ı
n izinsiz kullan
ı
m
ı
ı
l
ı
ş
parolas
ı
Parmak izi okuyucu
Bilgisayar virüsleri
Virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
Verilere izinsiz eri
ş
im
Güvenlik duvar
ı
yaz
ı
l
ı
m
ı
Setup Utility (BIOS) ayarlar
ı
na ve di
ğ
er sistem kimlik
bilgilerine izinsiz eri
ş
im
Yönetici parolas
ı
Bilgisayar için var olan veya ileride olabilecek tehditler
Yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmeleri
Windows kullan
ı
c
ı
hesab
ı
na izinsiz eri
ş
im
Kullan
ı
c
ı
parolas
ı
Bilgisayar
ı
n yerinden izinsiz kald
ı
r
ı
lmas
ı
Güvenlik kablosu kilidi
Güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
z
ı
bulma
HP Security Assistant (yaln
ı
zca belirli modellerde), göreve göre düzenlenmi
ş
bir güvenlik
uygulamalar
ı
koleksiyonuna h
ı
zla eri
ş
menizi sa
ğ
layan bir ba
ş
lang
ı
ç noktas
ı
d
ı
r. HP Security Assistant,
her uygulamay
ı
Ba
ş
lat menüsünden ve Denetim Masas
ı
'ndan aramak yerine, a
ş
a
ğ
ı
daki güvenlik
görevleri için uygulamalara eri
ş
menize imkan tan
ı
r:
Internet ve virüsten koruma güvenli
ğ
ini ayarlama.
Dosyalar
ı
yedekleme ve kurtarma.
Parolalar
ı
, kullan
ı
c
ı
hesaplar
ı
n
ı
ve ebeveyn denetimlerini yönetme.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma ve en son HP ve Windows güncelle
ş
tirmelerini yükleme.
HP Security Assistant'
ı
açmak için
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Güvenlik ve Koruma
>
HP Security
Assistant
'
ı
seçin.
Parolalar
ı
kullanma
Parola, bilgisayardaki bilgilerinizi korumak ve çevrimiçi i
ş
lemlerinizin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lamak için
seçti
ğ
iniz bir grup karakterdir. Çe
ş
itli türlerde parolalar ayarlanabilir. Örne
ğ
in, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ilk
kurulumunu yaparken, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
ini sa
ğ
lamak için bir kullan
ı
c
ı
parolas
ı
olu
ş
turman
ı
z
54
Bölüm 9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ve bilgilerinizin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama
Sample