HP 240 G1 user manual download (Page 63 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 89
Bilgisayar
ı
uçu
ş
s
ı
ras
ı
nda kullanmay
ı
planl
ı
yorsan
ı
z, uçak içinde bilgisayar
ı
kullanabilece
ğ
inizi
belirten anonsun yap
ı
lmas
ı
n
ı
bekleyin. Uçu
ş
s
ı
ras
ı
nda bilgisayar kullan
ı
m
ı
, havayolu
ş
irketinin
iznine ba
ğ
l
ı
d
ı
r.
Bilgisayar 2 haftadan daha uzun süre kullan
ı
lmayacak ve harici güçten ç
ı
kar
ı
lacaksa, pili ç
ı
kar
ı
n
ve ayr
ı
bir yerde saklay
ı
n.
Bilgisayar
ı
veya sürücüyü postayla gönderecekseniz, uygun bir koruyucu pakete koyun ve
üzerine "KIRILACAK E
Ş
YA" yaz
ı
n.
Bilgisayara kablosuz bir ayg
ı
t tak
ı
l
ı
ysa, bu ayg
ı
tlar
ı
n kullan
ı
m
ı
baz
ı
ortamlarda k
ı
s
ı
tlanm
ı
ş
olabilir. Bu k
ı
s
ı
tlamalar, uçaklar, hastaneler, patlay
ı
c
ı
maddelere yak
ı
n yerler ve tehlikeli bölgeler
için geçerli olabilir. Belirli bir ayg
ı
t
ı
n kullan
ı
m
ı
yla ilgili olarak uyulmas
ı
gereken kurallardan emin
de
ğ
ilseniz, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
açmadan önce yetkililerden kullanmak için izin isteyin.
Uluslararas
ı
seyahat ediyorsan
ı
z
ş
u önerileri izleyin:
Gidece
ğ
iniz her ülkenin veya bölgenin bilgisayarlarla ilgili gümrük düzenlemelerini inceleyin.
Bilgisayar
ı
kullanmay
ı
ş
ündü
ğ
ünüz yerler için uygun güç kablosu ve güç ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
gereksinimlerini kontrol edin. Voltaj, frekans ve fi
ş
özellikleri de
ğ
i
ş
ebilir.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
, yang
ı
n veya ekipman
ı
n hasar görmesi riskini azaltmak için,
bilgisayar
ı
baz
ı
araçlar için sat
ı
lan voltaj dönü
ş
türme setiyle çal
ı
ş
t
ı
rmay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
zla seyahat etme veya bilgisayar
ı
kargoya verme
53
Sample