HP 240 G1 user manual download (Page 62 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 89
Ekran
ı
, yan k
ı
s
ı
mlar
ı
ve kapa
ğ
ı
temizleme
Ekran
ı
alkolsüz
cam temizleyicisiyle nemlendirilmi
ş
, yumu
ş
ak ve tüy b
ı
rakmayan bir bezle hafifçe
silin. Bilgisayar
ı
n kapa
ğ
ı
n
ı
kapatmadan önce ekran
ı
n kurumas
ı
n
ı
bekleyin.
Yan k
ı
s
ı
mlar
ı
ve kapa
ğ
ı
temizlemek için tek kullan
ı
ml
ı
k, nemli bir mendil kullan
ı
n. Ka
ğ
ı
t havlu gibi lifli
malzemeler bilgisayar
ı
çizebilir.
NOT:
Bilgisayar
ı
n kapa
ğ
ı
n
ı
temizlerken, kir ve tortular
ı
n ç
ı
kmas
ı
için dairesel hareketlerle silin.
Dokunmatik Yüzey'i ve klavyeyi temizleme
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
temizlerken bile, klavyedeki tu
ş
lar
ı
n aras
ı
na s
ı
v
ı
damlamas
ı
na izin vermeyin.
Bu, dahili bile
ş
enlerde kal
ı
c
ı
hasara yol açabilir.
Dokunmatik Yüzey'i ve klavyeyi temizlemek için, yumu
ş
ak bir mikrofiber bez veya
alkolsüz
bir
cam temizleyici ile nemlendirilmi
ş
, statiklenmeyen ya
ğ
s
ı
z bir bez (örne
ğ
in güderi) veya makul bir
tek kullan
ı
ml
ı
k mendil kullan
ı
n.
Tu
ş
lar
ı
n yap
ı
ş
mas
ı
n
ı
önlemek ve klavyedeki toz, pamuk ve parçac
ı
klar
ı
gidermek için püskürtme
uzant
ı
l
ı
bir s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
hava spreyi kullan
ı
n.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
veya dahili bile
ş
enlerin hasar görmesi riskini azaltmak için, klavyeyi
elektrikli süpürge uçlar
ı
kullanarak temizlemeyin. Elektrikli süpürge, klavye yüzeyinde evsel at
ı
k
b
ı
rakabilir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zla seyahat etme veya bilgisayar
ı
kargoya
verme
Bilgisayar
ı
n
ı
zla seyahat edecekseniz veya bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kargoyla gönderecekseniz, ekipman
ı
n
güvenli
ğ
i için a
ş
a
ğ
ı
daki ipuçlar
ı
n
ı
dikkate al
ı
n.
Bilgisayar
ı
seyahat veya nakliye için haz
ı
rlama:
Bilgilerinizi bir harici sürücüye yedekleyin.
Dijital depolama kartlar
ı
gibi tüm harici medya kartlar
ı
n
ı
ve tüm diskleri bilgisayardan
ç
ı
kar
ı
n.
Tüm harici ayg
ı
tlar
ı
kapat
ı
n ve ç
ı
kar
ı
n.
Sürücüyü sürücü yuvas
ı
ndan ç
ı
karmadan önce, içindeki medyay
ı
ç
ı
kar
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bu i
ş
lemi sürücüyü kargoya vermeden, depolamadan veya yan
ı
n
ı
za al
ı
p
seyahate ç
ı
kmadan önce yap
ı
n. Bu önlem bilgisayar
ı
n veya sürücünün zarar görmesi veya
bilgi kayb
ı
riskini dü
ş
ürür.
Bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
Bilgilerinizin bir yede
ğ
ini de yan
ı
n
ı
za al
ı
n. Yede
ğ
i bilgisayardan ayr
ı
muhafaza edin.
Havayolu ile seyahat ederken, bilgisayar
ı
el bagaj
ı
olarak ta
ş
ı
y
ı
n; di
ğ
er çantalar
ı
n
ı
zla birlikte
kargoya vermeyin.
D
İ
KKAT:
Sürücüyü manyetik alanlara maruz b
ı
rakmay
ı
n. Manyetik alana sahip güvenlik
ayg
ı
tlar
ı
na örnek olarak, havaalanlar
ı
nda içinden geçilmesi gereken ayg
ı
tlar ve üst aramas
ı
nda
kullan
ı
lan el cihazlar
ı
verilebilir. Havaalan
ı
ta
ş
ı
y
ı
c
ı
bantlar
ı
ve valiz ve çantalar
ı
kontrol eden
benzer güvenlik ayg
ı
tlar
ı
, manyetik alan yerine, sürücülere zarar vermeyen röntgen
ı
ş
ı
nlar
ı
n
ı
kullan
ı
r.
52
Bölüm 8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
Sample