HP 240 G1 user manual download (Page 61 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 89
9.
Kablosuz ve bellek modülü bölmesi kapa
ğ
ı
n
ı
yerle
ş
tirin.
10.
Pili yerle
ş
tirin.
11.
Bilgisayar
ı
n sa
ğ
taraf
ı
n
ı
yukar
ı
getirip harici gücü ve harici ayg
ı
tlar
ı
yeniden ba
ğ
lay
ı
n.
12.
Bilgisayar
ı
ı
n.
Programlar
ı
ve sürücüleri güncelle
ş
tirme
HP, programlar
ı
n
ı
z
ı
ve sürücülerinizi en son sürümlerle düzenli olarak güncelle
ş
tirmenizi önerir.
Güncelle
ş
tirmeler sorunlar
ı
çözerek bilgisayar
ı
n
ı
za yeni özellikler ve seçenekler kazand
ı
rabilir.
Teknoloji sürekli geli
ş
ti
ğ
inden, programlar
ı
n
ı
z
ı
ve sürücülerinizi güncelle
ş
tirmek bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n var
olan en son teknolojiyi kullanmas
ı
n
ı
sa
ğ
lar. Örne
ğ
in, eski grafik bile
ş
enleri en son oyun yaz
ı
l
ı
mlar
ı
yla
iyi çal
ı
ş
mayabilir. En son sürücüye sahip olmadan donan
ı
m
ı
n
ı
zdan en iyi
ş
ekilde yararlanamazs
ı
n
ı
z.
HP programlar
ı
n
ı
n ve sürücülerinin en son sürümleri indirmek için
support
adresine gidin. Ek olarak, güncelle
ş
tirmeler kullan
ı
ma sunuldu
ğ
unda otomatik bildirim almak için
kaydolabilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ve harici ayg
ı
tlar
ı
temizlemek, bunlar
ı
n iyi çal
ı
ş
ı
r durumda kalmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olur.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizlemezseniz toz ve kir parçac
ı
klar
ı
birikebilir.
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizlemek için a
ş
a
ğ
ı
daki temizlik ürünlerini kullanmaktan kaç
ı
n
ı
n:
Alkol, aseton, amonyum klorür, metilen klorür ve hidrokarbonlar gibi güçlü çözücüler bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n
yüzeyinde kal
ı
c
ı
hasara yol açabilir.
Programlar
ı
ve sürücüleri güncelle
ş
tirme
51
Sample