HP 240 G1 user manual download (Page 6 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 89
Ses özelliklerini kullanma
...................................................................................................................
20
Hoparlörleri ba
ğ
lama
.........................................................................................................
20
Kulakl
ı
klar
ı
ba
ğ
lama
..........................................................................................................
20
Mikrofon ba
ğ
lama
..............................................................................................................
21
Sesi denetleme
..................................................................................................................
21
Video özelliklerini kullanma
................................................................................................................
21
VGA monitör veya projektör ba
ğ
lama
................................................................................
21
HDMI TV veya monitör ba
ğ
lama
........................................................................................
22
Ses ayarlar
ı
n
ı
yap
ı
land
ı
rma (HDMI TV ile)
.......................................................
23
Ses ve video dosyalar
ı
n
ı
z
ı
yönetme
...................................................................................................
24
5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
.......................................................................................................
25
ALT GR tu
ş
birle
ş
imlerini kullanma
....................................................................................................
26
İş
lem tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
......................................................................................................................
26
K
ı
sayol tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
..................................................................................................................
27
Dokunmatik Yüzey'i kullanma
............................................................................................................
27
Dokunmatik Yüzey'i kapatma veya açma
..........................................................................
28
Gezinme
............................................................................................................................
29
Seçme
................................................................................................................................
29
Dokunmatik Yüzey hareketlerini kullanma
.........................................................................
30
Kayd
ı
rma
...........................................................................................................
31
K
ı
st
ı
rma/Yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
......................................................................................
31
Döndürme
.........................................................................................................
32
Parmakla kayd
ı
rma
...........................................................................................
32
6
Gücü yönetme
...............................................................................................................................................
33
Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme'yi kullanma
..........................................................................................
33
Uyku durumunu ba
ş
latma ve bu durumdan ç
ı
kma
............................................................
33
Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
latma ve bu durumdan ç
ı
kma
........................................
34
Yeniden ba
ş
latmada parola korumas
ı
...............................................................................
34
Güç ölçeri kullanma
............................................................................................................................
34
Güç plan
ı
seçme
................................................................................................................................
34
Pil gücüyle çal
ı
ş
t
ı
rma
.........................................................................................................................
35
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili ç
ı
karma
...................................................................
35
Pil bilgilerini bulma
.............................................................................................................
36
Pil gücünü tasarruflu kullanma
...........................................................................................
36
ş
ük pil düzeylerini belirleme
..........................................................................................
36
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili saklama
..................................................................
36
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili atma
........................................................................
37
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili de
ğ
i
ş
tirme
...............................................................
37
Harici güçle çal
ı
ş
ma
...........................................................................................................................
37
vi
Sample