HP 240 G1 user manual download (Page 59 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 89
Disk Temizleme'yi çal
ı
ş
t
ı
rmak için:
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Donat
ı
lar
>
Sistem Araçlar
ı
>
Disk Temizleme
'yi seçin.
2.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bellek modülleri ekleme veya de
ğ
i
ş
tirme
Bellek eklemek bilgisayar
ı
n performans
ı
n
ı
art
ı
rmaya yard
ı
mc
ı
olabilir. Bilgisayar
ı
n
ı
z fiziksel çal
ı
ş
ma
alan
ı
n
ı
z gibidir. Sabit sürücü, i
ş
lerinizi depolad
ı
ğ
ı
n
ı
z dosya dolab
ı
; bellek ise çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z masad
ı
r.
Belle
ğ
iniz tüm i
ş
lerinizi kolayca alacak kadar büyük de
ğ
ilse, t
ı
pk
ı
masan
ı
za y
ı
ğ
ı
lm
ı
ş
i
ş
ler gibi
üretkenli
ğ
inizi yava
ş
latacakt
ı
r. Performans
ı
yükseltmek için en iyi çözümlerden biri bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n
bellek miktar
ı
n
ı
art
ı
rmakt
ı
r.
Bilgisayarda iki adet bellek modülü yuvas
ı
vard
ı
r. Bellek modülü yuvalar
ı
, bilgisayar
ı
n alt k
ı
sm
ı
nda,
sabit sürücü kapa
ğ
ı
n
ı
n alt
ı
nda yer al
ı
r. Bilgisayar
ı
n bellek kapasitesi, bellek modülü eklenerek veya
bellek modülü yuvalar
ı
n
ı
n birindeki mevcut bellek modülü de
ğ
i
ş
tirilerek yükseltilebilir.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
ve donan
ı
m
ı
n hasar görmesi riskini azaltmak için bellek modülünü
takmadan önce tüm pilleri ve güç kablosunu fi
ş
ten ç
ı
kar
ı
n.
D
İ
KKAT:
Elektrostatik de
ş
arj (ESD) elektronik bile
ş
enlerde hasara yol açabilir. Herhangi bir i
ş
leme
ba
ş
lamadan önce toprakl
ı
bir metal nesneye dokunarak statik elektri
ğ
i bo
ş
altt
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun.
NOT:
İ
kinci bellek modülü ile çift kanall
ı
bir yap
ı
land
ı
rma kullanmak için, her iki bellek modülünün de
ayn
ı
olmas
ı
na dikkat edin.
Bellek modülü eklemek veya de
ğ
i
ş
tirmek için:
D
İ
KKAT:
Bilgi kayb
ı
n
ı
veya sistemin yan
ı
t vermez duruma gelmesini önlemek için:
Bellek modülü eklemeden veya de
ğ
i
ş
tirmeden önce bilgisayar
ı
kapat
ı
n. Bellek modülünü bilgisayar
ı
kken, Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumundayken ç
ı
karmay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n kapal
ı
m
ı
, yoksa Haz
ı
rda Bekletme durumunda m
ı
oldu
ğ
undan emin de
ğ
ilseniz güç
ğ
mesine basarak bilgisayar
ı
ı
n. Ard
ı
ndan bilgisayar
ı
i
ş
letim sisteminden kapat
ı
n.
1.
Çal
ı
ş
man
ı
z
ı
kaydedip bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
2.
Bilgisayara ba
ğ
l
ı
olan tüm harici ayg
ı
tlar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
3.
Güç kablosunu elektrik prizinden ç
ı
kar
ı
n.
4.
Bilgisayar
ı
düz bir yüzeyin üstünde ters çevirin.
5.
Pili bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n.
6.
Kablosuz ve bellek modülü bölmesi kapa
ğ
ı
n
ı
bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n.
7.
Bellek modülünü de
ğ
i
ş
tiriyorsan
ı
z, mevcut bellek modülünü ç
ı
kar
ı
n:
a.
Bellek modülünün her iki taraf
ı
ndaki tutma klipslerini
(1)
d
ı
ş
ar
ı
do
ğ
ru çekin.
Bellek modülü yukar
ı
kalkar.
Performans
ı
art
ı
rma
49
Sample