HP 240 G1 user manual download (Page 58 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 89
6.
Sabit sürücüyü
(3)
dirsekten ç
ı
kar
ı
n.
Sabit sürücüyü takmak için bu yordam
ı
tersinden uygulay
ı
n.
Disk Birle
ş
tiricisi'ni kullanma
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kulland
ı
kça, sabit sürücüdeki dosyalar zaman içinde parçalanm
ı
ş
hale gelir. Sürücünün
parçalanm
ı
ş
olmas
ı
sürücünüzdeki verilerin ard
ı
ş
ı
k (s
ı
ral
ı
) olmad
ı
ğ
ı
, bu nedenle sabit sürücünün
dosyalar
ı
bulmak için daha çok çal
ı
ş
aca
ğ
ı
anlam
ı
na gelir ve bu da bilgisayar
ı
yava
ş
lat
ı
r. Disk
Birle
ş
tiricisi, sabit sürücüdeki parçalanm
ı
ş
dosyalar
ı
ve klasörleri birle
ş
tirerek (veya fiziksel olarak
yeniden düzenleyerek) sistemin daha verimli çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
NOT:
Disk Birle
ş
tiricisi'ni kat
ı
hal sürücülerinde çal
ı
ş
t
ı
rmak gerekmez.
Disk Birle
ş
tiricisi'ni ba
ş
latt
ı
ktan sonra denetlemeniz gerekmez. Ancak, sabit sürücünüzün boyutuna
ve parçalanm
ı
ş
dosya say
ı
s
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak Disk Birle
ş
tiricisi'nin tamamlanmas
ı
bir saatten uzun
sürebilir.
HP, sabit sürücünüzü en az ayda bir kez birle
ş
tirmenizi önerir. Disk Birle
ş
tiricisi'ni ayl
ı
k
programlayabilirsiniz, ancak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
istedi
ğ
iniz zaman el ile de birle
ş
tirebilirsiniz.
Disk Birle
ş
tiricisi'ni çal
ı
ş
t
ı
rmak için:
1.
Bilgisayar
ı
AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
2.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Donat
ı
lar
>
Sistem Araçlar
ı
>
Disk Birle
ş
tiricisi
'ni seçin.
3.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Ek bilgi için, Disk Birle
ş
tiricisi yaz
ı
l
ı
m
ı
nda Yard
ı
m'a eri
ş
in.
Disk Temizleme'yi kullanma
Disk Temizleme, diskte yer açmak için sabit sürücüde güvenle silebilece
ğ
iniz gereksiz dosyalar
ı
arar
ve bilgisayar
ı
n daha verimli çal
ı
ş
mas
ı
na yard
ı
mc
ı
olur.
48
Bölüm 8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
Sample