HP 240 G1 user manual download (Page 56 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 89
D
İ
KKAT:
Bilgi kayb
ı
n
ı
veya sistemin yan
ı
t vermez duruma gelmesini önlemek için:
Sürücüyü ç
ı
karmadan veya takmadan önce bilgisayar
ı
kapat
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n kapal
ı
m
ı
yoksa Uyku
veya Haz
ı
rda Bekletme durumunda m
ı
oldu
ğ
undan emin de
ğ
ilseniz, bilgisayar
ı
ı
n ve i
ş
letim
sisteminden kapat
ı
n.
1.
Çal
ı
ş
man
ı
z
ı
kaydedip bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
2.
Bilgisayara ba
ğ
l
ı
olan tüm harici ayg
ı
tlar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
3.
Güç kablosunu elektrik prizinden ç
ı
kar
ı
n.
4.
Bilgisayar
ı
düz bir yüzeyin üstünde ters çevirin.
5.
Pili bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n.
NOT:
Sabit sürücü kapa
ğ
ı
vidas
ı
na eri
ş
mek için, önce kablosuz ve bellek modülü bölmesi kapa
ğ
ı
n
ı
ç
ı
karman
ı
z gerekir.
Kablosuz ve bellek modülü bölmesi kapa
ğ
ı
n
ı
ç
ı
karma:
Kablosuz ve bellek modülü bölmesi kapa
ğ
ı
vidas
ı
n
ı
gev
ş
etin
(1)
, sonra da kapa
ğ
ı
kald
ı
r
ı
p
(2)
ç
ı
kar
ı
n
(3)
.
46
Bölüm 8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
Sample