HP 240 G1 user manual download (Page 55 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 89
8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
en iyi durumda tutmak için düzenli bak
ı
m yapman
ı
z çok önemlidir. Bu bölümde Disk
Birle
ş
tiricisi ve Disk Temizleyici gibi araçlar çal
ı
ş
t
ı
rarak ve bir sabit sürücü takarak ya da bellek
ekleyerek bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n performans
ı
n
ı
art
ı
rmayla ilgili bilgiler sa
ğ
lanmaktad
ı
r. Ayr
ı
ca,
programlar
ı
n
ı
z
ı
ve sürücülerinizi güncelle
ş
tirmeyle ilgili bilgiler, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme yönergeleri
ve bilgisayar
ı
n
ı
zla seyahat etme ipuçlar
ı
da sa
ğ
lan
ı
r.
Performans
ı
art
ı
rma
Herkes h
ı
zl
ı
bir bilgisayar ister ve Disk Birle
ş
tiricisi ve Disk Temizleyici gibi araçlar kullan
ı
p düzenli
bak
ı
m görevleri gerçekle
ş
tirerek bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n performans
ı
n
ı
önemli ölçüde art
ı
rabilirsiniz. Ayr
ı
ca,
bilgisayar
ı
n
ı
z eskidikçe daha büyük sürücüler yüklemeyi ve daha fazla bellek eklemeyi de
ş
ünmelisiniz.
Sürücülerle i
ş
lem yapma
Sürücülerle ilgili i
ş
lemler yaparken
ş
u önlemleri göz önünde bulundurun:
Sürücüyü ç
ı
karmadan veya takmadan önce bilgisayar
ı
kapat
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n kapal
ı
m
ı
yoksa
Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumunda m
ı
oldu
ğ
undan emin de
ğ
ilseniz, bilgisayar
ı
ı
n ve
i
ş
letim sisteminden kapat
ı
n.
Sürücüyle i
ş
lem yapmaya ba
ş
lamadan önce, sürücünün boyas
ı
z metal yüzeyine dokunarak
statik elektri
ğ
i bo
ş
alt
ı
n.
Ç
ı
kar
ı
labilir sürücünün veya bilgisayar
ı
n üzerindeki konektör pimlerine dokunmay
ı
n.
Sürücüyü sürücü yuvas
ı
na yerle
ş
tirirken a
ş
ı
r
ı
güç uygulamay
ı
n.
Pil tek güç kayna
ğ
ı
ysa, bir medyaya yazd
ı
rmadan önce pil
ş
arj
ı
n
ı
n yeterli oldu
ğ
undan emin olun.
Sürücü postayla gönderilecekse, köpüklü bir pakete veya ba
ş
ka bir uygun koruyucu pakete
koyun ve üzerine “KIRILACAK E
Ş
YA” yaz
ı
n.
Sürücüyü manyetik alanlara maruz b
ı
rakmay
ı
n. Manyetik alana sahip güvenlik ayg
ı
tlar
ı
na örnek
olarak, havaalanlar
ı
nda içinden geçilmesi gereken ayg
ı
tlar ve üst aramas
ı
nda kullan
ı
lan el
cihazlar
ı
verilebilir. Havaalan
ı
ta
ş
ı
y
ı
c
ı
bantlar
ı
ve valiz ve çantalar
ı
kontrol eden benzer güvenlik
ayg
ı
tlar
ı
, manyetik alan yerine, sürücülere zarar vermeyen röntgen
ı
ş
ı
nlar
ı
n
ı
kullan
ı
r.
Sürücüyü yuvas
ı
ndan ç
ı
karmadan, seyahatte yan
ı
n
ı
za almadan, ba
ş
ka bir yere ta
ş
ı
madan veya
depolama amaçl
ı
olarak bir yere yerle
ş
tirmeden önce, sürücüde bulunan medyay
ı
ç
ı
kar
ı
n.
Optik sürücü diske yazarken, bilgisayar klavyesini kullanmay
ı
n veya bilgisayar
ı
yerinden
oynatmay
ı
n. Yazma i
ş
lemi titre
ş
ime duyarl
ı
d
ı
r.
Harici sabit sürücüye ba
ğ
l
ı
bir bilgisayar
ı
ta
ş
ı
madan önce Uyku durumunu ba
ş
lat
ı
p ekran
ı
n
temizlenmesini bekleyin veya harici sürücüyü do
ğ
ru biçimde ç
ı
kar
ı
n.
Sabit sürücüyü yerle
ş
tirme
D
İ
KKAT:
Sürücüler, dikkatle kullan
ı
lmas
ı
gereken hassas bilgisayar bile
ş
enleridir. Sürücüyü
ş
ürmeyin, üzerine herhangi bir nesne koymay
ı
n ya da s
ı
v
ı
lara, a
ş
ı
r
ı
ı
s
ı
ya veya neme maruz
b
ı
rakmay
ı
n. Sürücüleri tak
ı
p ç
ı
kar
ı
rken al
ı
nacak önlemler için bkz.
Sürücülerle i
ş
lem yapma
sayfa
45
.
Performans
ı
art
ı
rma
45
Sample