HP 240 G1 user manual download (Page 54 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 89
2.
Diski
(3)
, d
ı
ş
kenarlar
ı
n
ı
kald
ı
r
ı
rken tepsi miline hafifçe bast
ı
rarak tepsiden ç
ı
kar
ı
n. Diski
kenarlar
ı
ndan tutun ve düz yüzeylere dokunmaktan kaç
ı
n
ı
n.
NOT:
Tepsiye tamamen eri
ş
ilemiyorsa diski e
ğ
ik tutarak ç
ı
kar
ı
n.
3.
Disk tepsisini kapat
ı
n ve diski koruyucu bir kutuya yerle
ş
tirin.
Disk tepsisi normal
ş
ekilde aç
ı
lm
ı
yorsa bkz.
Disk sürücü sorunlar
ı
sayfa
70
.
A
ğ
üzerinden sürücü payla
ş
ı
m
ı
A
ğ
ı
n
ı
zdaki ba
ş
ka bir bilgisayara ba
ğ
l
ı
sürücüleri payla
ş
arak yaz
ı
l
ı
mlara ve verilere eri
ş
ebilir ve
uygulamalar
ı
yükleyebilirsiniz.
NOT:
DVD filmler ve oyunlar gibi baz
ı
diskler kopya korumal
ı
olabilir ve bu nedenle DVD veya CD
sürücü payla
ş
ı
m
ı
yla kullan
ı
lamayabilir.
Ayn
ı
a
ğ
da payla
ş
mak için:
1.
Payla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z bilgisayardan
Ba
ş
lat
>
Bilgisayar
'
ı
seçin.
2.
Payla
ş
mak istedi
ğ
iniz ö
ğ
eyi sa
ğ
t
ı
klat
ı
n, sonra da
Özellikler
'i t
ı
klat
ı
n.
3.
Payla
ş
ı
m
sekmesini, sonra da
Geli
ş
mi
ş
Payla
ş
ı
m
'
ı
seçin.
4.
Bu klasörü payla
ş
onay kutusunu seçin.
5.
Payla
ş
ı
m ad
ı
metin kutusuna bir ad yaz
ı
n.
6.
Uygula
'y
ı
, sonra da
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
7.
Payla
ş
ı
lan sürücüyü görüntülemek için:
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve Internet
>
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
44
Bölüm 7
Bilgileri yönetme ve payla
ş
ma
Sample