HP 240 G1 user manual download (Page 52 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 89
Sürücünün en son yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmelerini yükledi
ğ
inizden emin olun.
Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z disk temiz de
ğ
ilse, kuru ve tüy b
ı
rakmayan yumu
ş
ak bir bezle silin.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda a
ş
a
ğ
ı
daki disk teknolojilerinden birini veya birkaç
ı
n
ı
destekleyen bir optik sürücü
bulunabilir:
CD—S
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
diskte optik disk sürücüsünden lazerle okunan veriler depolan
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
daki CD
biçimleri kullan
ı
labilir:
Bilgisayar
ı
n CD'deki bilgileri okumas
ı
na ve CD'ye yaln
ı
zca bir kere bilgi kaydetmesine
olanak sa
ğ
layan Kaydedilebilir CD (CD-R). Bilgiler CD-R diske kaydedildikten sonra
de
ğ
i
ş
tirilemez veya silinemez; sürekli olarak kal
ı
r.
CD'deki bilgileri okuman
ı
za ve CD'ye birçok kez bilgi kaydetmenize olanak veren Yeniden
Yaz
ı
labilir CD (CD-RW). CD'deki bilgiler silinebilir.
DVD—Dijital video diski yüksek kapasiteli bir optik disktir. CD'ye k
ı
yasla çok daha fazla bilgi
depolayabilir. Çift tarafl
ı
bir DVD, 17 GB veri depolayabilir. A
ş
a
ğ
ı
daki DVD biçimleri kullan
ı
labilir:
Bilgisayar
ı
n DVD'deki bilgileri okumas
ı
na ve DVD'ye yaln
ı
zca bir kere bilgi kaydetmesine
olanak sa
ğ
layan Kaydedilebilir DVD (DVD-R veya DVD+R). Bilgiler diske kaydedildikten
sonra de
ğ
i
ş
tirilemez veya silinemez; sürekli olarak kal
ı
r. DVD'ler DVD±R sürücülerinde
kullan
ı
labilir.
Diskteki bilgileri okuman
ı
za ve diske birçok kez bilgi kaydetmenize olanak veren Yeniden
Yaz
ı
labilir DVD (DVD-RW veya DVD+RW). Diskteki bilgiler silinebilir. DVD'ler DVD±R
sürücülerinde kullan
ı
labilir.
BD—Blu-ray Diski optik disklere k
ı
yasla çok daha fazla bilgi depolayabilir ve yüksek tan
ı
ml
ı
(HD)
görüntü kaydetmek, yeniden yazmak ve oynatmak için kullan
ı
labilir.
BD'leri kullan
ı
rken a
ş
a
ğ
ı
dakileri unutmay
ı
n:
Bilgisayarda BD filmleri oynatmak için CyberLink PowerDVD yüklüdür (yaln
ı
zca belirli
modellerde).
Ço
ğ
u BD filmi harici ekranda oynatabilmek için HDMI dijital ba
ğ
lant
ı
kullan
ı
lmas
ı
gerekir.
Bilgisayar harici ekranda en çok 1080p çözünürlü
ğ
ü destekler; bu nedenle 1080p uyumlu bir
HDTV veya monitör gereklidir.
Bir BD filmi ayn
ı
anda hem dahili hem harici ekranda oynatmak hata olu
ş
mas
ı
na neden olabilir;
bu nedenle bunlardan birini seçin.
Kopya koruma önlemi olarak, bilgisayara Geli
ş
mi
ş
İ
çerik Eri
ş
im Sistemi (AACS) anahtarlar
ı
eklenmi
ş
tir. AACS anahtarlar
ı
, yeni ç
ı
kan BD filmlerinin yürütülmesini desteklemek için s
ı
k s
ı
k
yenileme gerektirir. CyberLink PowerDVD program
ı
, yeni ç
ı
km
ı
ş
böyle bir BD filmi sürücüye
tak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda yürütmeyi sürdürmek için bir güncelle
ş
tirme isteyecektir. Güncelle
ş
tirmeyi yüklemek
için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bir BD'yi görüntüledi
ğ
inizde ekranda çizgiler beliriyorsa, kablosuz a
ğ
dan kaynaklanan bir parazit
olabilir. Bu sorunu gidermek için, tüm aç
ı
k uygulamalar
ı
n
ı
z
ı
ve kablosuz özelli
ğ
ini kapat
ı
n.
Optik disk takma
1.
Bilgisayar
ı
ı
n.
2.
Disk tepsisini serbest b
ı
rakmak için sürücü çerçevesindeki ç
ı
karma dü
ğ
mesine
(1)
bas
ı
n.
3.
Tepsiyi d
ı
ş
ar
ı
çekin
(2)
.
42
Bölüm 7
Bilgileri yönetme ve payla
ş
ma
Sample