HP 240 G1 user manual download (Page 51 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 89
2.
Kart
ı
, dijital depolama yuvas
ı
na tak
ı
n, sonra da s
ı
k
ı
ca yerine oturana kadar içeri do
ğ
ru bast
ı
r
ı
n.
Ayg
ı
t
ı
n alg
ı
land
ı
ğ
ı
n
ı
belirten bir ses duyulur ve bir seçenekler menüsü görüntülenir.
Dijital depolama kart
ı
n
ı
ç
ı
karmak için:
D
İ
KKAT:
Veri kayb
ı
n
ı
veya sistemin yan
ı
t vermez duruma gelmesi riskini azaltmak için, dijital kart
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki yordam
ı
kullanarak güvenli bir
ş
ekilde ç
ı
kar
ı
n.
1.
Bilgilerinizi kaydedin ve dijital kartla ili
ş
kili programlar
ı
n tümünü kapat
ı
n.
2.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda yer alan donan
ı
m
ı
kald
ı
r simgesini t
ı
klat
ı
n.
Ard
ı
ndan ekrandaki yönergeleri izleyin.
3.
Kart
ı
içeri do
ğ
ru bast
ı
r
ı
p
(1)
yuvas
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n
(2)
.
NOT:
Yerinden ç
ı
kmazsa, kart
ı
yuvadan d
ı
ş
ar
ı
çekin.
Optik sürücüleri kullanma
Optik disk sürücüsü büyük miktarlardaki bilgileri okumak ve depolamak için lazer
ı
ş
ı
ğ
ı
kullan
ı
r. Baz
ı
sürücüler yaln
ı
zca bilgileri okuyabilir, baz
ı
lar
ı
ise bilgileri bo
ş
bir diske yazabilir.
Optik sürücünüzden en iyi performans
ı
almak için
ş
u ipuçlar
ı
n
ı
kullan
ı
n:
Pil tek güç kayna
ğ
ı
ysa, bir medyaya yazmaya ba
ş
lamadan önce pil
ş
arj
ı
n
ı
n yeterli oldu
ğ
undan
emin olun.
Optik sürücü diske yazarken, bilgisayar klavyesini kullanmay
ı
n veya bilgisayar
ı
yerinden
oynatmay
ı
n. Yazma i
ş
lemi titre
ş
ime duyarl
ı
d
ı
r.
Optik sürücüleri kullanma
41
Sample