HP 240 G1 user manual download (Page 50 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 89
Ayg
ı
t
ı
n USB kablosunu USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
NOT:
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
bu bölümdeki resimden biraz farkl
ı
görünebilir.
Ayg
ı
t
ı
n alg
ı
land
ı
ğ
ı
n
ı
belirten bir ses duyars
ı
n
ı
z.
NOT:
İ
lk kez bir USB ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lad
ı
ğ
ı
n
ı
zda, bildirim alan
ı
nda ayg
ı
t
ı
n bilgisayar taraf
ı
ndan tan
ı
nd
ı
ğ
ı
n
ı
bildiren bir mesaj görebilirsiniz.
USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ç
ı
karma
D
İ
KKAT:
USB konektörünün hasar görmesini önlemek için USB ayg
ı
t
ı
n
ı
kablodan çekerek
ç
ı
karmay
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bilgi kayb
ı
n
ı
veya sistemin yan
ı
t vermez duruma gelmesi riskini azaltmak için, USB
ayg
ı
t
ı
n
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki yordam
ı
kullanarak güvenli bir
ş
ekilde ç
ı
kar
ı
n.
1. USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ç
ı
karmak için, bilgilerinizi kaydedin ve ayg
ı
tla ili
ş
kili tüm programlar
ı
kapat
ı
n.
2. Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
nda, bildirim alan
ı
nda yer alan donan
ı
m
ı
kald
ı
r simgesini t
ı
klat
ı
n, sonra
da ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Ayg
ı
t
ı
ç
ı
kar
ı
n.
Dijital depolama kart
ı
takma ve ç
ı
karma
Dijital depolama kart
ı
takmak için:
D
İ
KKAT:
Dijital kart konektörlerinin hasar görmesi riskini azaltmak için, dijital kart
ı
takarken çok hafif
güç uygulay
ı
n.
1.
Kart
ı
etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak
ş
ekilde tutun.
40
Bölüm 7
Bilgileri yönetme ve payla
ş
ma
Sample