HP 240 G1 user manual download (Page 5 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 89
İ
çindekiler
1
Do
ğ
ru ba
ş
lang
ı
ç
..............................................................................................................................................
1
En iyi uygulamalar
................................................................................................................................
1
E
ğ
lenceye yönelik uygulamalar
............................................................................................................
1
Ek HP kaynaklar
ı
..................................................................................................................................
2
2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
..................................................................................................................
3
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
....................................................................................................
3
Ön
.........................................................................................................................................................
3
Sa
ğ
taraf
...............................................................................................................................................
4
Sol taraf
................................................................................................................................................
5
Ekran
....................................................................................................................................................
7
Üst
........................................................................................................................................................
8
Dokunmatik Yüzey
...............................................................................................................
8
I
ş
ı
klar
...................................................................................................................................
9
ğ
meler
...........................................................................................................................
10
Tu
ş
lar
.................................................................................................................................
11
Alt
.......................................................................................................................................................
12
Etiketler
..............................................................................................................................................
13
3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
...............................................................................................................................................
14
Kablosuz a
ğ
a ba
ğ
lanma
.....................................................................................................................
14
Kablosuz denetimlerini kullanma
.......................................................................................
14
Kablosuz dü
ğ
mesini kullanma
...........................................................................
14
İş
letim sistemi denetimlerini kullanma
...............................................................
14
WLAN kullanma
.................................................................................................................
15
Internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
kullanma
..................................................................
15
WLAN kurma
.....................................................................................................
16
Kablosuz yönlendiriciyi yap
ı
land
ı
rma
................................................................
16
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
koruma
...........................................................................................
16
WLAN'a ba
ğ
lanma
............................................................................................
17
Bluetooth özellikli kablosuz ayg
ı
tlar
ı
kullanma (yaln
ı
zca belirli modellerde)
......................
17
Kablolu bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
...................................................................................................................
17
Yerel a
ğ
a (LAN) ba
ğ
lanma
................................................................................................
17
4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
.....................................................................................................................
19
Web kameras
ı
n
ı
kullanma
..................................................................................................................
20
v
Sample