HP 240 G1 user manual download (Page 49 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 89
7
Bilgileri yönetme ve payla
ş
ma
Sürücüler, bilgi depolaman
ı
za, yönetmenize, payla
ş
man
ı
za ve bilgilere eri
ş
menize yard
ı
mc
ı
olan
dijital depolama ayg
ı
tlar
ı
veya kat
ı
hal sürücüleridir. Bilgisayar
ı
n
ı
zda, tüm ki
ş
isel dosyalar
ı
n
ı
z için
depolama sa
ğ
laman
ı
n yan
ı
s
ı
ra bilgisayar
ı
n
ı
zdaki yaz
ı
l
ı
mlar
ı
ve i
ş
letim sistemini depolayan dahili bir
sabit sürücü bulunur. Baz
ı
bilgisayarlarda ayr
ı
ca CD, DVD veya (yaln
ı
zca belirli modellerde) Blu-ray
Diski (BD) okuman
ı
za veya yazman
ı
za, ses ve görüntü dosyalar
ı
n
ı
yürütmenize ve kaydetmenize
olanak sa
ğ
layan yerle
ş
ik bir optik sürücü de bulunur.
Ek kapasite veya i
ş
levsellik için, optik sürücü veya sabit sürücü gibi bir harici sürücü (ayr
ı
ca sat
ı
n
al
ı
n
ı
r) ba
ğ
lay
ı
n veya telefonunuzdaki ya da kameran
ı
zdaki bilgileri do
ğ
rudan almak için bir dijital
depolama kart
ı
tak
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na tak
ı
lan bir Evrensel Seri Veri Yolu
(USB) flash sürücüsü de h
ı
zl
ı
veri aktar
ı
m
ı
na olanak sa
ğ
lar. Baz
ı
ayg
ı
tlar çal
ı
ş
ı
rken bilgisayar
ı
n
gücünü kullan
ı
r; baz
ı
lar
ı
n
ı
nsa kendi güç kaynaklar
ı
vard
ı
r. Baz
ı
ayg
ı
tlar, yüklenmesi gereken
yaz
ı
l
ı
mla birlikte gelir.
NOT:
Harici kablosuz ayg
ı
tlar
ı
ba
ğ
lamayla ilgili bilgi için bkz.
A
ğ
a ba
ğ
lanma
sayfa
14
.
NOT:
Gerekli yaz
ı
l
ı
mlar ve sürücüler hakk
ı
nda daha fazla bilgi edinmek veya hangi bilgisayar
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
n
ı
n kullan
ı
laca
ğ
ı
n
ı
ö
ğ
renmek için üreticinin yönergelerine bak
ı
n.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
Bilgisayarlar
ı
n ço
ğ
unda birden çok USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
vard
ı
r, çünkü bu çok yönlü arabirim,
bilgisayar
ı
n
ı
za USB klavye, fare, harici sürücü, yaz
ı
c
ı
, taray
ı
c
ı
veya USB hub gibi çe
ş
itli harici
ayg
ı
tlar
ı
ba
ğ
laman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda birden çok türde USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
olabilir. Bu bilgisayarda bulunan USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
türleri için bkz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
sayfa
3
. Bilgisayar
ı
n
ı
zla uyumlu ayg
ı
tlar
sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun.
Tür
ı
klama
USB 2.0
60 MB/sn h
ı
zda veri aktar
ı
r.
USB 3.0
640 MB/sn h
ı
zla veri aktar
ı
r. SuperSpeed ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
olarak da bilinen USB 3.0 ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
USB 1.0 ve 2.0
ayg
ı
tlar
ı
yla da uyumludur.
USB ayg
ı
t
ı
n
ı
ba
ğ
lama
D
İ
KKAT:
USB konektörünün hasar görmesi riskini azaltmak için, ayg
ı
t
ı
ba
ğ
larken çok hafif güç
uygulay
ı
n.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
39
Sample