HP 240 G1 user manual download (Page 48 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 89
Bilgisayar
ı
kapat komutu, i
ş
letim sistemi dahil tüm aç
ı
k programlar
ı
, sonra da ekran
ı
ve bilgisayar
ı
kapat
ı
r.
Bilgisayar
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki ko
ş
ullardan birinde kapat
ı
n:
Pili de
ğ
i
ş
tirmeniz veya bilgisayar
ı
n içindeki bile
ş
enlere eri
ş
meniz gerekti
ğ
inde
USB veya video ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na ba
ğ
lanmayan bir harici donan
ı
m ayg
ı
t
ı
na ba
ğ
lan
ı
rken
Bilgisayar uzun bir süre kullan
ı
lmayacak oldu
ğ
unda ve harici güç ba
ğ
lant
ı
s
ı
kesildi
ğ
inde
Bilgisayar
ı
güç dü
ğ
mesiyle kapatabilirsiniz, ancak tavsiye edilen yordam, Windows'un Kapat
komutunu kullanman
ı
zd
ı
r:
NOT:
Bilgisayar Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumundaysa, kapatabilmek için önce Uyku veya
Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kman
ı
z gerekir.
1.
Çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
z
ı
kaydedin ve tüm aç
ı
k programlar
ı
kapat
ı
n.
2.
Ba
ş
lat
>
Kapat
'
ı
seçin.
Bilgisayar yan
ı
t vermiyorsa ve yukar
ı
daki kapatma yordamlar
ı
n
ı
kullanam
ı
yorsan
ı
z, a
ş
a
ğ
ı
daki acil
durum yordamlar
ı
n
ı
verilen s
ı
rada uygulamay
ı
deneyin:
Ctrl
+
alt
+
delete
tu
ş
lar
ı
na bas
ı
n, sonra da ekrandaki
Kapat
simgesini t
ı
klat
ı
n.
Güç dü
ğ
mesini en az 5 saniye bas
ı
l
ı
tutun.
Bilgisayar
ı
n harici güç kayna
ğ
ı
ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pil bulunan modellerde pili ç
ı
kar
ı
n.
38
Bölüm 6
Gücü yönetme
Sample