HP 240 G1 user manual download (Page 47 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 89
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili atma
UYARI!
Yang
ı
n veya yan
ı
k riskini azaltmak için, pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin; temas
noktalar
ı
na k
ı
sa devre yapt
ı
rmay
ı
n; ate
ş
e veya suya maruz b
ı
rakmay
ı
n.
Pili uygun
ş
ekilde atma yönergeleri için
Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
'ne bak
ı
n. Bu
k
ı
lavuza eri
ş
mek için,
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
>
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzlar
ı
'n
ı
seçin.
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili de
ğ
i
ş
tirme
Dahili bir hücre düzgün
ş
arj edilmiyorsa veya pil depolama kapasitesi zay
ı
f bir duruma geldiyse
Yard
ı
m Destek'teki Pil Denetimi size bildirir. Pil bir HP garantisi kapsam
ı
ndaysa, yönergelerde bir
garanti numaras
ı
bulunur. Sizi yedek pil sipari
ş
etme konusunda daha fazla bilgi için HP web sitesine
yönlendiren bir ileti görüntülenir.
Harici güçle çal
ı
ş
ma
AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lanma konusunda bilgi için, bilgisayar kutusunda sa
ğ
lanan
Kurulum
Yönergeleri
'ne bak
ı
n.
Bilgisayar, onayl
ı
bir AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
veya iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir yerle
ş
tirme/geni
ş
letme ayg
ı
t
ı
yla harici güç
kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
yken pil gücünü kullanmaz.
UYARI!
Olas
ı
güvenlik sorunlar
ı
n
ı
azaltmak için, yaln
ı
zca bilgisayarla birlikte sa
ğ
lanan AC
ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
, HP taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan yedek AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
veya HP'den sat
ı
n al
ı
nan uyumlu
bir AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
kullan
ı
n.
Bilgisayar
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki ko
ş
ullardan biri geçerli oldu
ğ
unda harici güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lay
ı
n:
UYARI!
Bilgisayar
ı
n pilini uçakta
ş
arj etmeyin.
Pili
ş
arj veya kalibre ederken
Sistem yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
yüklerken veya de
ğ
i
ş
tirirken
Diske bilgi yazarken (yaln
ı
zca belirli modellerde)
Dahili sabit sürücüsü olan bilgisayarlarda Disk Birle
ş
tiricisi'ni çal
ı
ş
t
ı
r
ı
rken
Yedekleme veya kurtarma i
ş
lemi gerçekle
ş
tirirken
Bilgisayar
ı
harici güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lad
ı
ğ
ı
n
ı
zda:
Pil
ş
arj olmaya ba
ş
lar.
Ekran parlakl
ı
ğ
ı
artar.
Bildirim alan
ı
ndaki Güç Ölçer simgesinin görünümü de
ğ
i
ş
ir.
Bilgisayar
ı
n harici güç ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesti
ğ
inizde a
ş
a
ğ
ı
daki olaylar gerçekle
ş
ir:
Bilgisayar pil gücüne geçer.
Ekran parlakl
ı
ğ
ı
, pil ömrünü uzatmak için otomatik olarak azal
ı
r.
Bildirim alan
ı
ndaki Güç Ölçer simgesinin görünümü de
ğ
i
ş
ir.
Bilgisayar
ı
kapatma
D
İ
KKAT:
Bilgisayar kapat
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, kaydedilmemi
ş
bilgiler kaybedilir.
Harici güçle çal
ı
ş
ma
37
Sample