HP 240 G1 user manual download (Page 46 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 89
Pil bilgilerini bulma
Yard
ı
m ve Destek, pil hakk
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
daki araçlar
ı
ve bilgileri sa
ğ
lar:
Pil performans
ı
n
ı
s
ı
namak için Yard
ı
m ve Destek'teki Pil Denetimi arac
ı
Kalibrasyon, güç yönetimi ve pil ömrünü en üst düzeye ç
ı
karmaya dönük düzgün bak
ı
m ve
depolama hakk
ı
nda bilgiler
Pil türleri, teknik özellikler, kullan
ı
m ömürleri ve kapasite bilgileri
Pil bilgilerine eri
ş
mek için,
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
>
Ö
ğ
ren
>
Güç Planlar
ı
: S
ı
k Sorulan
Sorular
'
ı
seçin.
Pil gücünü tasarruflu kullanma
Pil gücünün korunmas
ı
ve pil ömrünün en üst düzeye ç
ı
kar
ı
lmas
ı
için a
ş
a
ğ
ı
daki ipuçlar
ı
n
ı
kullan
ı
n:
Ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
ş
ürün.
Güç Seçenekleri'ndeki
Güç tasarrufu
ayar
ı
n
ı
seçin.
Kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
nda veya
ş
arj edilmedi
ğ
inde pili bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n.
Kullanmad
ı
ğ
ı
n
ı
z zaman kablosuz ayg
ı
tlar
ı
kapat
ı
n.
Harici bir güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
olmayan ve kullan
ı
lmayan harici ayg
ı
tlar
ı
(USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na
ba
ğ
l
ı
bir harici sabit sürücü gibi) ç
ı
kar
ı
n.
Kullanmad
ı
ğ
ı
n
ı
z harici medya kartlar
ı
n
ı
durdurun, devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
n veya ç
ı
kar
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ba
ş
ı
ndan ayr
ı
lmadan önce Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
lat
ı
n ya
da bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
ş
ük pil düzeylerini belirleme
Bilgisayar
ı
n kullanabilece
ğ
i tek güç kayna
ğ
ı
olan pil, dü
ş
ük veya kritik pil düzeyine ula
ş
t
ı
ğ
ı
nda,
bildirim alan
ı
ndaki güç ölçer simgesinde dü
ş
ük veya kritik pil bildirimi gösterilir.
NOT:
Güç ölçer hakk
ı
nda ek bilgi için, bkz.
Güç ölçeri kullanma
sayfa
34
.
Bilgisayar kritik bir pil düzeyi için a
ş
a
ğ
ı
daki eylemleri gerçekle
ş
tirir:
Haz
ı
rda Bekletme etkinse ve bilgisayar aç
ı
ksa veya Uyku durumundaysa, bilgisayar Haz
ı
rda
Bekletme'yi ba
ş
lat
ı
r.
Haz
ı
rda Bekletme devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
ld
ı
ysa ve bilgisayar aç
ı
ksa veya Uyku durumundaysa,
bilgisayar k
ı
sa bir süre Uyku durumunda kal
ı
r, sonra da kapat
ı
l
ı
r ve kaydedilmemi
ş
bilgileriniz
kaybolur.
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili saklama
D
İ
KKAT:
Pilin hasar görmesi riskini azaltmak için uzun süre yüksek s
ı
cakl
ı
klara maruz b
ı
rakmay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z 2 haftadan daha uzun bir süre kullan
ı
lmayacak ve harici güce ba
ğ
l
ı
olmayacaksa, pil
ömrünü uzatmak için pili ç
ı
kar
ı
p serin ve kuru bir yerde saklay
ı
n.
Saklanan pil 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Kapasitesi yüzde 50'nin alt
ı
ndaysa saklamaya devam
etmeden önce pili
ş
arj edin.
36
Bölüm 6
Gücü yönetme
Sample