HP 240 G1 user manual download (Page 45 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 89
A
ş
a
ğ
ı
daki güç planlar
ı
kullan
ı
labilir:
HP Taraf
ı
ndan Önerilen
. Performans
ı
otomatik olarak enerji tasarrufu ile dengeler.
Güç Tasarrufu
. Sistem performans
ı
n
ı
ve ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
ş
ürerek güç tasarrufu yapar.
Yüksek Performans
. Performans
ı
art
ı
r
ı
r ancak daha fazla enerji kullanabilir.
İ
sterseniz kendi güç plan
ı
n
ı
z
ı
olu
ş
turabilir ve bunu ihtiyaçlar
ı
n
ı
za uygun
ş
ekilde özelle
ş
tirebilirsiniz.
HP Power Manager'
ı
(yaln
ı
zca belirli modellerde) veya Windows Denetim Masas
ı
'n
ı
kullanarak bir
güç plan
ı
seçin veya kendi plan
ı
n
ı
z
ı
olu
ş
turun.
HP Power Manager'
ı
ba
ş
latmak için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
HP Power
Manager
'
ı
seçin.
Denetim Masas
ı
'ndaki Güç Planlar
ı
'na eri
ş
mek için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve
Güvenlik
>
Güç Seçenekleri
'ni seçin, sonra da listeden bir güç plan
ı
seçin.
Pil gücüyle çal
ı
ş
t
ı
rma
Bilgisayarda
ş
arj edilmi
ş
bir pil varsa ve bilgisayar harici güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
de
ğ
ilse, bilgisayar pil
gücüyle çal
ı
ş
ı
r ve ekran
ı
n parlakl
ı
ğ
ı
pil ömrünü korumak üzere azalt
ı
l
ı
r. Bilgisayardaki pil, bilgisayar
kapal
ı
oldu
ğ
unda ve harici güç ba
ğ
lant
ı
s
ı
kesildi
ğ
inde zaman içinde bo
ş
al
ı
r.
Bilgisayar
ı
n pil ömrü güç yönetimi ayarlar
ı
, bilgisayarda çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lan programlar, ekran parlakl
ı
ğ
ı
,
bilgisayara tak
ı
l
ı
harici ayg
ı
tlar ve di
ğ
er etkenlere ba
ğ
l
ı
olarak de
ğ
i
ş
ir.
Kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili ç
ı
karma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir bir pil bulunur.
UYARI!
Olas
ı
güvenlik sorunlar
ı
n
ı
azaltmak için, yaln
ı
zca bilgisayarla birlikte verilen kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili, HP taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan yedek pili veya HP'den sat
ı
n al
ı
nan uyumlu pili
kullan
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n tek güç kayna
ğ
ı
durumunda olan pilin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
bilgilerin kaybolmas
ı
na
neden olabilir. Bu nedenle, pili ç
ı
karmadan önce çal
ı
ş
man
ı
z
ı
kaydedin ve Haz
ı
rda Bekletme
durumunu ba
ş
lat
ı
n veya bilgisayar
ı
Windows'dan kapat
ı
n.
Pili ç
ı
karmak için:
1.
Bilgisayar
ı
düz bir yüzeyin üstünde ters çevirin.
2.
Pilin serbest kalmas
ı
için ç
ı
karma mandal
ı
n
ı
(1)
kayd
ı
r
ı
n.
NOT:
Pil ç
ı
karma mandal
ı
otomatik olarak orijinal konumuna döner.
3.
Pili
(2)
yukar
ı
do
ğ
ru döndürün ve bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n
(3)
.
Pil gücüyle çal
ı
ş
t
ı
rma
35
Sample