HP 240 G1 user manual download (Page 44 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 89
NOT:
Bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
latmada parola isteyecek
ş
ekilde ayarlad
ı
ysan
ı
z, bilgisayar
ı
n
çal
ı
ş
man
ı
z
ı
yeniden görüntüleyebilmesi için Windows parolan
ı
z
ı
girmeniz gerekir.
Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
latma ve bu durumdan ç
ı
kma
Sistem fabrikada, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n pil gücü veya harici güçle çal
ı
ş
mas
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak belirli bir süre
etkinlik d
ı
ş
ı
kalmas
ı
durumunda veya pil kritik düzeye eri
ş
ti
ğ
inde Haz
ı
rda Bekletme durumunu
ba
ş
latacak
ş
ekilde ayarlanm
ı
ş
t
ı
r.
Güç ayarlar
ı
ve zaman a
ş
ı
mlar
ı
, Windows Denetim Masas
ı
'ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir.
Haz
ı
rda Bekletme'yi ba
ş
latmak için,
Ba
ş
lat
'
ı
t
ı
klat
ı
n, Kapat dü
ğ
mesinin yan
ı
ndaki oku t
ı
klat
ı
n, sonra
da
Haz
ı
rda Beklet
'i t
ı
klat
ı
n.
Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kmak için, güç dü
ğ
mesine k
ı
sa süre bas
ı
n.
Güç
ı
ş
ı
klar
ı
yanar ve bilgisayar çal
ı
ş
may
ı
b
ı
rakt
ı
ğ
ı
n
ı
z zamanki ekrana döner.
NOT:
Yeniden ba
ş
latma s
ı
ras
ı
nda bir parola istenmesini ayarlad
ı
ysan
ı
z, bilgisayar
ı
n
ı
z ekrana
dönmeden önce bir Windows parolas
ı
girmeniz istenir.
Yeniden ba
ş
latmada parola korumas
ı
Bilgisayar
ı
Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda parola isteyecek
ş
ekilde ayarlamak
için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Güç Seçenekleri
'ni seçin.
2.
Sol bölmedeki
Uyan
ı
rken parola gerektir
'i t
ı
klat
ı
n.
3.
Ş
u anda kullan
ı
lamayan ayarlar
ı
de
ğ
i
ş
tir
'i t
ı
klat
ı
n.
4.
Parola sor (önerilen)
seçene
ğ
ini t
ı
klat
ı
n.
NOT:
Kullan
ı
c
ı
hesab
ı
parolas
ı
olu
ş
turman
ı
z veya mevcut kullan
ı
c
ı
hesab
ı
parolas
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmeniz gerekiyorsa
Kullan
ı
c
ı
hesab
ı
parolan
ı
z
ı
olu
ş
turma veya de
ğ
i
ş
tirme
'yi t
ı
klat
ı
p
ekrandaki yönergeleri izleyin.
5.
De
ğ
i
ş
iklikleri kaydet
'i t
ı
klat
ı
n.
Güç ölçeri kullanma
Güç ölçer, güç ayarlar
ı
na h
ı
zla eri
ş
menize ve kalan pil
ş
arj
ı
n
ı
görüntülemenize imkan verir.
Kalan pil
ş
arj
ı
n
ı
n yüzdesini ve geçerli güç plan
ı
n
ı
görüntülemek için, i
ş
aretçiyi görev çubu
ğ
unun
sa
ğ
ucundaki Güç Ölçer simgesinin üzerine getirin.
Güç Seçenekleri'ne eri
ş
mek veya güç plan
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmek için, Güç Ölçer simgesini t
ı
klat
ı
n ve
listeden bir ö
ğ
e seçin.
Farkl
ı
güç ölçer simgeleri bilgisayar
ı
n pille veya harici güç kayna
ğ
ı
yla çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
gösterir. Pil dü
ş
ük
veya kritik pil düzeyine eri
ş
ti
ğ
inde pil simgesi bir mesaj görüntüler.
Güç plan
ı
seçme
Güç plan
ı
, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n gücü nas
ı
l kulland
ı
ğ
ı
n
ı
yönetir ve gücü muhafaza etmenize ve performans
ı
en üst düzeye ç
ı
karman
ı
za imkan verir.
34
Bölüm 6
Gücü yönetme
Sample