HP 240 G1 user manual download (Page 43 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 89
6
Gücü yönetme
Bilgisayar
ı
n
ı
z pil gücüyle veya harici güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lanarak çal
ı
ş
abilir. Bilgisayar yaln
ı
zca pil
gücüyle çal
ı
ş
ı
yorsa ve pili
ş
arj etmek için AC güç kayna
ğ
ı
kullan
ı
lm
ı
yorsa, pil
ş
arj
ı
n
ı
izlemek ve
korumak önemlidir. Bilgisayar
ı
n
ı
z, gücün nas
ı
l kullan
ı
laca
ğ
ı
n
ı
ve korunaca
ğ
ı
n
ı
yönetmeniz için güç
planlar
ı
n
ı
destekler; bu sayede bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n performans
ı
ve güç tasarrufu aras
ı
nda bir denge
sa
ğ
layabilirsiniz.
Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme'yi kullanma
Microsoft Windows'da iki güç tasarrufu durumu vard
ı
r: Uyku ve Haz
ı
rda Bekletme.
Uyku durumu ba
ş
lat
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, ekran temizlenir, i
ş
iniz kaydedilir ve çal
ı
ş
man
ı
za Haz
ı
rda Bekletme
durumundan daha h
ı
zl
ı
bir
ş
ekilde dönmenize olanak sa
ğ
lan
ı
r. Bilgisayar uzun bir süre Uyku
durumunda kal
ı
r veya pil Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ula
ş
ı
rsa, bilgisayar Haz
ı
rda
Bekletme'yi ba
ş
lat
ı
r.
Haz
ı
rda Bekletme durumunda, çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
z sabit sürücüdeki bir haz
ı
rda bekletme dosyas
ı
na
kaydedilir ve bilgisayar kapat
ı
l
ı
r.
D
İ
KKAT:
Olas
ı
ses ve görüntü bozulmalar
ı
n
ı
, ses çalma veya video oynatma i
ş
levlerindeki kay
ı
plar
ı
ya da bilgi kay
ı
plar
ı
n
ı
engellemek için diske veya harici medya kart
ı
na yazma ya da bunlardan okuma
yaparken Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
latmay
ı
n.
NOT:
Bilgisayar Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme durumundayken, hiçbir türden a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
ba
ş
latamaz veya bilgisayar i
ş
levi gerçekle
ş
tiremezsiniz.
Uyku durumunu ba
ş
latma ve bu durumdan ç
ı
kma
Sistem fabrikada, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n pil gücü veya harici güçle çal
ı
ş
mas
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak belirli bir süre
etkinlik d
ı
ş
ı
kalmas
ı
durumunda Uyku durumunu ba
ş
latacak
ş
ekilde ayarlanm
ı
ş
t
ı
r.
Güç ayarlar
ı
ve zaman a
ş
ı
mlar
ı
, Windows Denetim Masas
ı
'ndaki Güç Seçenekleri kullan
ı
larak
de
ğ
i
ş
tirilebilir.
Bilgisayar aç
ı
kken a
ş
a
ğ
ı
daki yollardan biriyle Uyku durumunu ba
ş
latabilirsiniz:
Güç dü
ğ
mesine k
ı
sa süre bas
ı
n.
Ekran
ı
indirin.
Ba
ş
lat
'
ı
seçin, Bilgisayar
ı
kapat dü
ğ
mesinin yan
ı
ndaki oku t
ı
klat
ı
n, sonra da
Uyku
'yu t
ı
klat
ı
n.
Uyku durumundan ç
ı
kmak için:
Güç dü
ğ
mesine k
ı
sa süre bas
ı
n.
Kapal
ı
ysa ekran
ı
ı
n.
Klavyede bir tu
ş
a bas
ı
n.
Dokunmatik Yüzey'e dokunun veya parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
üzerinde kayd
ı
r
ı
n.
Bilgisayar Uyku durumundan ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda, güç
ı
ş
ı
klar
ı
yanar ve bilgisayarda ekran
ı
n çal
ı
ş
may
ı
b
ı
rakt
ı
ğ
ı
n
ı
z zamanki hali görüntülenir.
Uyku veya Haz
ı
rda Bekletme'yi kullanma
33
Sample