HP 240 G1 user manual download (Page 37 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 89
Simge
Tu
ş
ı
klama
f9
Tu
ş
u bas
ı
l
ı
tuttu
ğ
unuzda hoparlör ses düzeyini a
ş
amal
ı
olarak azalt
ı
r.
f10
Tu
ş
u bas
ı
l
ı
tuttu
ğ
unuzda hoparlör ses düzeyini a
ş
amal
ı
olarak art
ı
r
ı
r.
f11
Hoparlör sesini kapat
ı
r veya geri açar.
f12
Kablosuz özelli
ğ
ini açar veya kapat
ı
r.
NOT:
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
olabilmesi için önce kablosuz a
ğ
kurulmal
ı
d
ı
r.
K
ı
sayol tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
Bir k
ı
sayol tu
ş
unu kullanmak için:
Önce k
ı
sa bir süre
fn
tu
ş
una bas
ı
n, ard
ı
ndan da birle
ş
imin ikinci tu
ş
una k
ı
sa bir süre bas
ı
n.
İş
lev
K
ı
sayol tu
ş
u
ı
klama
Sistem bilgilerini
görüntüleme.
fn
+
esc
Sistem donan
ı
m bile
ş
enleri ve BIOS sürüm numaras
ı
hakk
ı
nda
bilgiler görüntüler.
Dokunmatik Yüzey'i kullanma
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Dokunmatik Yüzey açma/kapatma dü
ğ
mesi
Dokunmatik Yüzey'i açar veya kapat
ı
r.
(2)
Dokunmatik Yüzey
ı
ş
ı
ğ
ı
Yan
ı
yorsa: Dokunmatik Yüzey kapal
ı
d
ı
r.
Yanm
ı
yorsa: Dokunmatik Yüzey aç
ı
kt
ı
r.
(3)
Dokunmatik Yüzey alan
ı
Ekran üstü i
ş
aretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki ö
ğ
eleri
seçer veya etkinle
ş
tirir.
(4)
Sol Dokunmatik Yüzey dü
ğ
mesi
Harici fare üzerindeki sol dü
ğ
me gibi i
ş
lev görür.
(5)
Sa
ğ
Dokunmatik Yüzey dü
ğ
mesi
Harici fare üzerindeki sa
ğ
ğ
me gibi i
ş
lev görür.
K
ı
sayol tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
27
Sample