HP 240 G1 user manual download (Page 36 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 89
ALT GR tu
ş
birle
ş
imlerini kullanma
Baz
ı
ülkelerde/bölgelerde, klavyelerde özel tu
ş
birle
ş
imleri için kullan
ı
lan ALT GR tu
ş
u bulunur. Bu
tu
ş
u içeren bir klavyede rupi simgesini yazmak için
alt gr
+
4
tu
ş
birle
ş
imini kullan
ı
n. Hindistan'da,
bölgeye özel klavyelerde rupi simgesi için
ctrl
+
shift
+
4
tu
ş
lar
ı
kullan
ı
labilir.
ALT GR tu
ş
birle
ş
imleri hakk
ı
nda bilgi edinmek için
adresindeki
Microsoft Office web sitesini ziyaret edip ALT GR aramas
ı
yap
ı
n.
İş
lem tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanma
Bir i
ş
lem tu
ş
u, atanan bir i
ş
levi gerçekle
ş
tirir.
f1
ila
f12
tu
ş
lar
ı
n
ı
n her biri üzerindeki simge, söz konusu
tu
ş
a atanm
ı
ş
i
ş
levi gösterir.
Bir i
ş
lem tu
ş
u i
ş
levini kullanmak için tu
ş
u bas
ı
l
ı
tutun.
İş
lem tu
ş
u özelli
ğ
i, fabrikada etkinle
ş
tirilmi
ş
tir. Bu özelli
ğ
i Setup Utility'de (BIOS) devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakabilirsiniz. Setup Utility'yi (BIOS) açma yönergeleri için
Setup Utility'yi (BIOS) ve Sistem
Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
sayfa
59
ba
ş
l
ı
ğ
ı
na bak
ı
n, sonra da ekran
ı
n alt taraf
ı
ndaki yönergeleri
uygulay
ı
n.
İş
lem tu
ş
u özelli
ğ
ini devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakt
ı
ktan sonra atanan i
ş
levi etkinle
ş
tirmek için,
fn
tu
ş
uyla birlikte
ilgili i
ş
lem tu
ş
una basman
ı
z gerekir.
D
İ
KKAT:
Setup Utility'de de
ğ
i
ş
iklik yaparken son derece dikkatli olun. Hatalar bilgisayar
ı
n düzgün
çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
engelleyebilir.
Simge
Tu
ş
ı
klama
f1
Windows i
ş
letim sistemi ve bilgisayar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda ö
ğ
reticiler, bilgiler ve sorulara
yan
ı
tlar ile bilgisayar
ı
n
ı
z için güncelle
ş
tirmeler sa
ğ
layan Yard
ı
m ve Destek'i açar.
Yard
ı
m ve Destek, otomatik sorun giderme araçlar
ı
ve deste
ğ
e eri
ş
im de sa
ğ
lar.
f2
Tu
ş
u bas
ı
l
ı
tuttu
ğ
unuz sürece ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
a
ş
amal
ı
olarak azalt
ı
r.
f3
Tu
ş
u bas
ı
l
ı
tuttu
ğ
unuz sürece ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
a
ş
amal
ı
olarak art
ı
r
ı
r.
f4
Ekran görüntüsünü sisteme ba
ğ
l
ı
görüntü ayg
ı
tlar
ı
aras
ı
nda de
ğ
i
ş
tirir. Örne
ğ
in,
bilgisayara bir monitör tak
ı
l
ı
ysa, bu tu
ş
a bas
ı
ld
ı
ğ
ı
nda monitör görüntüsü bilgisayar
ekran
ı
nda, monitörde ve hem bilgisayar ekran
ı
hem de monitörde görüntülenme
aras
ı
nda geçi
ş
yapar.
Ço
ğ
u harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standard
ı
n
ı
kullanarak
bilgisayardan al
ı
r. Bu i
ş
lem tu
ş
u, görüntüleri bilgisayardan video bilgileri alan ba
ş
ka
ayg
ı
tlar aras
ı
nda da de
ğ
i
ş
tirebilir.
f5
Varsay
ı
lan web taray
ı
c
ı
s
ı
n
ı
açar.
f6
Ses CD'sinde bir önceki parçay
ı
, DVD veya BD'de ise bir önceki bölümü yürütür.
f7
Bir ses CD'sini, DVD'yi veya BD'yi kay
ı
ttan yürütmeye ba
ş
lar, duraklat
ı
r veya
sürdürür.
f8
Ses CD'sinde bir sonraki parçay
ı
, DVD veya BD'de ise bir sonraki bölümü yürütür.
26
Bölüm 5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
Sample