HP 240 G1 user manual download (Page 35 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 89
5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
Bilgisayar
ı
n
ı
z, bir klavye ve i
ş
aret ayg
ı
t
ı
ile ekran üzerinde kolayca gezinmeye olanak tan
ı
r. Belirli
modellerde, yayg
ı
n görevleri gerçekle
ş
tirmenizi sa
ğ
layan i
ş
lem tu
ş
lar
ı
veya k
ı
sayol tu
ş
lar
ı
da
mevcuttur. Dokunmatik Yüzey, harici bir fare ile yap
ı
labilenlere benzer ekran üzeri i
ş
levlerini
gerçekle
ş
tirmenizi sa
ğ
lar.
ğ
me yap
ı
land
ı
rmas
ı
, t
ı
klatma h
ı
z
ı
ve i
ş
aretçi seçenekleri gibi i
ş
aret ayg
ı
t
ı
ayarlar
ı
n
ı
özelle
ş
tirmek
için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
'n
ı
seçin ve ekran
ı
n sa
ğ
üst kö
ş
esindeki arama kutusuna
fare
yaz
ı
n.
Fare
'yi t
ı
klatarak i
ş
aret ayg
ı
t
ı
özelliklerini inceleyin ve istenilen ayarlar
ı
seçin. Bilgisayar
ı
n USB
ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
ndan birine ba
ğ
layarak harici bir USB fare (ayr
ı
ca sat
ı
n al
ı
n
ı
r) kullan
ı
n.
Klavye yazman
ı
za, i
ş
lem tu
ş
lar
ı
ve k
ı
sayol tu
ş
lar
ı
da belirli i
ş
levleri gerçekle
ş
tirmenize olanak sa
ğ
lar.
Klavye tu
ş
lar
ı
hakk
ı
nda daha fazla bilgi için bkz.
Tu
ş
lar
sayfa
11
.
NOT:
Ülkeye veya bölgeye ba
ğ
l
ı
olarak, klavyenizde bu bölümde anlat
ı
landan farkl
ı
tu
ş
lar ve klavye
i
ş
levleri olabilir.
25
Sample