HP 240 G1 user manual download (Page 33 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 89
Bilgisayar
ı
n
ı
za yüksek tan
ı
ml
ı
TV veya monitör ba
ğ
lamak için:
1.
HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayardaki HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
2.
Kablonun di
ğ
er ucunu yüksek tan
ı
ml
ı
televizyona veya monitöre ba
ğ
lay
ı
n.
3.
Bilgisayar ekran
ı
görüntüsünü
ş
u 4 görüntüleme durumu aras
ı
nda de
ğ
i
ş
tirmek için
f4
tu
ş
una
bas
ı
n:
Yaln
ı
zca bilgisayar:
Ekran görüntüsünü yaln
ı
zca bilgisayarda görüntüleme.
Ço
ğ
alt:
Ekran görüntüsünü ayn
ı
anda
hem bilgisayarda hem de harici ayg
ı
tta
görüntüleme.
Geni
ş
let:
Ekran görüntüsünü
hem bilgisayar hem de harici ayg
ı
ta
geni
ş
letilmi
ş
ş
ekilde
görüntüleme.
Yaln
ı
zca harici ayg
ı
t:
Ekran görüntüsünü yaln
ı
zca harici ayg
ı
tta görüntüleme.
f4
tu
ş
una her bast
ı
ğ
ı
n
ı
zda görüntü durumu de
ğ
i
ş
ir.
Ses ayarlar
ı
n
ı
yap
ı
land
ı
rma (HDMI TV ile)
HDMI, yüksek tan
ı
ml
ı
video ve
ses
özelliklerini destekleyen tek görüntü arabirimidir. Bilgisayara bir
HDMI TV ba
ğ
lad
ı
ktan sonra, a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
uygulayarak HDMI sesi açabilirsiniz:
1.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
nda, bildirim alan
ı
nda yer alan
Hoparlör
simgesini sa
ğ
t
ı
klat
ı
n ve
sonra
Kay
ı
ttan yürütme ayg
ı
tlar
ı
'n
ı
t
ı
klat
ı
n.
2.
Kay
ı
ttan Yürütme sekmesinde
Dijital Ç
ı
k
ı
ş
Ayg
ı
t
ı
(HDMI)
seçene
ğ
ini t
ı
klat
ı
n.
3.
Varsay
ı
lan Yap
'
ı
, sonra da
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Ses ak
ı
ş
ı
n
ı
bilgisayar hoparlörlerine döndürmek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
nda, bildirim alan
ı
nda yer alan
Hoparlörler
simgesini sa
ğ
t
ı
klat
ı
n,
sonra da
Kay
ı
ttan yürütme ayg
ı
tlar
ı
'n
ı
t
ı
klat
ı
n.
2.
Kay
ı
ttan Yürütme sekmesinde,
Hoparlörler
'i t
ı
klat
ı
n.
3.
Varsay
ı
lan Yap
'
ı
, sonra da
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Video özelliklerini kullanma
23
Sample