HP 240 G1 user manual download (Page 32 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 89
Monitör veya projektör ba
ğ
lamak için:
1.
Monitörün veya projektörün VGA kablosunu bilgisayardaki VGA ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na a
ş
a
ğ
ı
da
gösterilen
ş
ekilde tak
ı
n.
2.
Ekran görüntüsünü
ş
u 4 görüntüleme durumu aras
ı
nda de
ğ
i
ş
tirmek için
f4
tu
ş
una bas
ı
n:
Yaln
ı
zca bilgisayar:
Ekran görüntüsünü yaln
ı
zca bilgisayarda görüntüleme.
Ço
ğ
alt:
Ekran görüntüsünü ayn
ı
anda
hem bilgisayarda hem de harici ayg
ı
tta
görüntüleme.
Geni
ş
let:
Ekran görüntüsünü
hem bilgisayar hem de harici ayg
ı
ta
geni
ş
letilmi
ş
ş
ekilde
görüntüleme.
Yaln
ı
zca harici ayg
ı
t:
Ekran görüntüsünü yaln
ı
zca harici ayg
ı
tta görüntüleme.
f4
tu
ş
una her bast
ı
ğ
ı
n
ı
zda görüntü durumu de
ğ
i
ş
ir.
HDMI TV veya monitör ba
ğ
lama
Bilgisayar ekran
ı
ndaki görüntüyü yüksek tan
ı
ml
ı
bir TV veya monitörde görüntülemek için, a
ş
a
ğ
ı
daki
yönergeleri izleyerek yüksek tan
ı
ml
ı
ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
za bir HDMI ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lamak için, ayr
ı
olarak sat
ı
lan bir HDMI kablosu edinmeniz gerekir.
NOT:
Özellikle "Geni
ş
let" seçene
ğ
ini belirledi
ğ
inizde, harici ayg
ı
t
ı
n ekran çözünürlü
ğ
ünü ayarlay
ı
n.
En iyi sonuçlar için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Görünüm ve Ki
ş
iselle
ş
tirme
>
Ekran
çözünürlü
ğ
ünü ayarla
'ya gidin.
22
Bölüm 4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
Sample