HP 240 G1 user manual download (Page 31 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 89
UYARI!
Ki
ş
isel yaralanma riskini azaltmak için, kulakl
ı
klar
ı
, kulakiçi kulakl
ı
klar
ı
veya mikrofonlu
kulakl
ı
ğ
ı
takmadan önce ses düzeyini ayarlay
ı
n. Ek güvenlik bilgileri için
Yasal Düzenleme, Güvenlik
ve Çevre Bildirimleri
'ne bak
ı
n.
Mikrofon ba
ğ
lama
Ses kaydetmek için bilgisayar
ı
n mikrofon jak
ı
na bir mikrofon ba
ğ
layabilirsiniz. Kay
ı
tta en iyi sonucu
elde etmek için mikrofona do
ğ
rudan konu
ş
un ve arka planda ses olmayan bir ortamda kay
ı
t yap
ı
n.
Sesi denetleme
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ses i
ş
levlerini denetlemek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Fare
'yi seçin.
2.
Ses penceresi aç
ı
l
ı
nca
Sesler
sekmesini t
ı
klat
ı
n.
Program Olaylar
ı
'n
ı
n alt
ı
ndan bipleme veya
alarm gibi bir ses olay
ı
n
ı
seçip
S
ı
na
ğ
mesini t
ı
klat
ı
n.
Hoparlörlerden veya ba
ğ
l
ı
kulakl
ı
klardan ses duyman
ı
z gerekir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kay
ı
t i
ş
levlerini denetlemek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Donat
ı
lar
>
Ses Kaydedicisi
'ni seçin.
2.
Kayd
ı
Ba
ş
lat
'
ı
t
ı
klat
ı
p mikrofona konu
ş
un. Dosyay
ı
masaüstüne kaydedin.
3.
Multimedya programlar
ı
ndan birini aç
ı
n ve kayd
ı
yürütün.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ses ayarlar
ı
n
ı
onaylamak veya de
ğ
i
ş
tirmek için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Ses
'i seçin.
Video özelliklerini kullanma
HP bilgisayar
ı
n
ı
z sevdi
ğ
iniz web sitelerinden video ak
ı
ş
lar
ı
izlemenize ve videolar
ı
ve filmleri a
ğ
a
eri
ş
meniz gerekmeden bilgisayar
ı
n
ı
zda indirip izlemenize olanak sa
ğ
layan güçlü bir görüntü ayg
ı
t
ı
d
ı
r.
İ
zleme kalitesini art
ı
rmak için, bilgisayardaki video ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
ndan birini kullanarak harici
monitör, projektör veya TV ba
ğ
layabilirsiniz. Bilgisayarlar
ı
n ço
ğ
unda analog görüntü ayg
ı
tlar
ı
n
ı
ba
ğ
lamak için kullan
ı
lan bir video grafik dizisi (VGA) ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
vard
ı
r. Baz
ı
bilgisayarlarda
yüksek tan
ı
ml
ı
monitör veya TV ba
ğ
laman
ı
za olanak sa
ğ
layan yüksek tan
ı
ml
ı
multimedya arabirimi
(HDMI) ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
da bulunur.
ÖNEML
İ
:
Harici ayg
ı
t
ı
n, bilgisayar
ı
n
ı
zdaki do
ğ
ru ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na do
ğ
ru kablo kullan
ı
larak
ba
ğ
land
ı
ğ
ı
ndan emin olun. Sorular
ı
n
ı
z varsa, ayg
ı
t üreticisinin yönergelerini kontrol edin.
VGA monitör veya projektör ba
ğ
lama
Bilgisayar ekran
ı
ndaki görüntüyü harici VGA monitörde görüntülemek veya sunu amac
ı
yla yans
ı
t
ı
lm
ı
ş
olarak görmek için, bilgisayar
ı
n VGA ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na bir monitör veya projektör ba
ğ
lay
ı
n.
NOT:
Özellikle "Geni
ş
let" seçene
ğ
ini belirledi
ğ
inizde, harici ayg
ı
t
ı
n ekran çözünürlü
ğ
ünü ayarlay
ı
n.
En iyi sonuçlar için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Görünüm ve Ki
ş
iselle
ş
tirme
>
Ekran
çözünürlü
ğ
ünü ayarla
'ya gidin.
Video özelliklerini kullanma
21
Sample