HP 240 G1 user manual download (Page 30 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 89
Bile
ş
en
ı
klama
(7)
Ses ç
ı
k
ı
ş
(kulakl
ı
k) jak
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
elektrikli stereo hoparlörlere, kulakl
ı
klara,
kulakiçi kulakl
ı
klara, mikrofonlu kulakl
ı
ğ
a veya televizyon
ç
ı
k
ı
ş
ı
na ba
ğ
land
ı
ğ
ı
nda ses üretir.
UYARI!
Ki
ş
isel yaralanma riskini azaltmak için,
kulakl
ı
klar
ı
, kulakiçi kulakl
ı
klar
ı
veya mikrofonlu kulakl
ı
ğ
ı
takmadan önce ses düzeyini ayarlay
ı
n. Ek güvenlik bilgileri
için
Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
'ne
bak
ı
n.
(8)
Ses giri
ş
(mikrofon) jak
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir bilgisayar kulakl
ı
k mikrofonu, stereo
mikrofon veya mono mikrofon ba
ğ
lan
ı
r.
(9)
HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
Yüksek tan
ı
ml
ı
televizyon, uyumlu dijital veya ses bile
ş
eni
veya yüksek h
ı
zl
ı
HDMI ayg
ı
t
ı
gibi iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir video
veya ses ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
(10)
Harici monitör ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
Harici VGA monitör veya projektör ba
ğ
lan
ı
r.
Web kameras
ı
n
ı
kullanma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda, yan odadaki veya dünyan
ı
n öbür ucundaki dostlar
ı
n
ı
zla ve i
ş
arkada
ş
lar
ı
n
ı
zla
yak
ı
ndan ileti
ş
im kurman
ı
za olanak sa
ğ
layan güçlü bir sosyal a
ğ
arac
ı
olan tümle
ş
ik bir web kameras
ı
bulunur. Web kameras
ı
yla anl
ı
k ileti yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
zdan video ak
ı
ş
ı
sa
ğ
layabilir, video kaydedip
payla
ş
abilir ve foto
ğ
raf çekebilirsiniz.
Web kameras
ı
n
ı
ba
ş
latmak için,
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
İ
leti
ş
im ve Sohbet
>
CyberLink
YouCam
'i seçin.
Web kameras
ı
n
ı
kullanmayla ilgili bilgi için
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
Ses özelliklerini kullanma
HP bilgisayar
ı
n
ı
zda müzik CD'leri çalabilir, müzik indirip dinleyebilir, Web'den ses içeri
ğ
i ak
ı
ş
ı
sa
ğ
layabilir (radyo dahil), ses kaydedebilir veya ses ve görüntüyü kar
ı
ş
t
ı
rarak multimedya
olu
ş
turabilirsiniz. Dinleme kalitesini art
ı
rmak için, hoparlör veya kulakl
ı
k gibi harici ses ayg
ı
tlar
ı
tak
ı
n.
Hoparlörleri ba
ğ
lama
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki veya yerle
ş
tirme istasyonundaki USB ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
na (veya ses ç
ı
k
ı
ş
jak
ı
na)
kablolu hoparlör ba
ğ
layabilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
za
kablosuz
hoparlörler ba
ğ
lamak için, ayg
ı
t üreticisinin yönergelerini izleyin. Bilgisayara
yüksek tan
ı
ml
ı
hoparlör ba
ğ
lamak için bkz.
Ses ayarlar
ı
n
ı
yap
ı
land
ı
rma (HDMI TV ile)
sayfa
23
. Ses
ayg
ı
tlar
ı
n
ı
ba
ğ
lamadan önce ses düzeyini ayarlad
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun.
Kulakl
ı
klar
ı
ba
ğ
lama
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kulakl
ı
k jak
ı
na kablolu kulakl
ı
k ba
ğ
layabilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
za
kablosuz
kulakl
ı
k veya hoparlör ba
ğ
lamak için, ayg
ı
t üreticisinin yönergelerini izleyin.
20
Bölüm 4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
Sample