HP 240 G1 user manual download (Page 3 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 89
Güvenlik uyar
ı
s
ı
bildirimi
UYARI!
S
ı
cakl
ı
k veya bilgisayar
ı
n a
ş
ı
r
ı
ı
s
ı
nmas
ı
ndan kaynakl
ı
yaralanmalar ya
ş
anmas
ı
ihtimalini
azaltmak için, bilgisayar
ı
do
ğ
rudan dizinize koymay
ı
n veya bilgisayar
ı
n hava deliklerini kapatmay
ı
n.
Bilgisayar
ı
yaln
ı
zca sa
ğ
lam ve düz bir yüzeyde kullan
ı
n. Bilgisayar
ı
n yan
ı
nda duran yaz
ı
c
ı
gibi sert bir
yüzeyin veya yast
ı
k, hal
ı
ya da giysi gibi yumu
ş
ak yüzeylerin hava ak
ı
m
ı
n
ı
engellememesine dikkat
edin. Ayr
ı
ca, AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
n çal
ı
ş
ma s
ı
ras
ı
nda cilde veya yast
ı
k, hal
ı
ya da kuma
ş
gibi yumu
ş
ak
bir yüzeye temas etmesini önleyin. Bilgisayar ve AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
, International Standard for Safety
of Information Technology Equipment (IEC 60950) (Bilgi Teknolojisi Donan
ı
mlar
ı
n
ı
n Güvenli
ğ
i için
Uluslararas
ı
Standart) taraf
ı
ndan kullan
ı
c
ı
n
ı
n temas edece
ğ
i yüzeylerin s
ı
cakl
ı
klar
ı
için konan
s
ı
n
ı
rlara uygundur.
iii
Sample