HP 240 G1 user manual download (Page 29 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 89
4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
HP bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bir e
ğ
lence merkezi olarak kullanarak, web kameras
ı
üzerinden sosyalle
ş
ebilir,
müzik dinleyebilir ve müzik kay
ı
tlar
ı
n
ı
z
ı
yönetebilir, film indirebilir ve izleyebilirsiniz.
İ
sterseniz
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
daha zengin bir e
ğ
lence merkezi haline getirmek için hoparlör, kulakl
ı
k, monitör,
projektör, TV ve belirli modellerde yüksek tan
ı
ml
ı
ayg
ı
tlar ba
ğ
layabilirsiniz.
Multimedya Özellikleri
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki e
ğ
lence özelliklerinden baz
ı
lar
ı
a
ş
a
ğ
ı
da verilmi
ş
tir.
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Dahili mikrofon
Ses kaydeder.
(2)
Web kameras
ı
Video kayd
ı
yapar ve foto
ğ
raf çeker.
Web kameras
ı
n
ı
kullanmak için,
Ba
ş
lat
>
Tüm
Programlar
>
İ
leti
ş
im ve Sohbet
>
CyberLink YouCam
'i
seçin.
(3)
Web kameras
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
Yan
ı
yorsa: Web kameras
ı
kullan
ı
lmaktad
ı
r.
(4)
USB 2.0 ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
USB ayg
ı
tlar
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
NOT:
Çe
ş
itli USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
türleri hakk
ı
nda
ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgi için, bkz.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
sayfa
39
.
(5)
Optik sürücü
Optik diski okur.
NOT:
Optik sürücü, belirli modellerde optik diske yazma
i
ş
lemi de yapabilir.
(6)
Hoparlörler
Ses üretir.
19
Sample