HP 240 G1 user manual download (Page 27 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 89
WLAN'a ba
ğ
lanma
WLAN'a ba
ğ
lanmak için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
WLAN ayg
ı
t
ı
n
ı
n aç
ı
k oldu
ğ
undan emin olun. Ayg
ı
t aç
ı
ksa kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
beyaz yanar. Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
sar
ı
ise, kablosuz dü
ğ
mesine bas
ı
n.
2.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda yer alan a
ğ
durumu simgesini t
ı
klat
ı
n.
3.
Listeden WLAN'
ı
n
ı
z
ı
seçin.
4.
Ba
ğ
lan
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Söz konusu WLAN güvenlik korumas
ı
olan bir WLAN ise a
ğ
güvenlik kodunu girmeniz istenir.
Kodu yaz
ı
n, sonra da ba
ğ
lant
ı
y
ı
tamamlamak için
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
NOT:
Listede hiç WLAN yoksa, kablosuz yönlendiricinin kapsama alan
ı
veya eri
ş
im noktas
ı
d
ı
ş
ı
nda olabilirsiniz.
NOT:
Ba
ğ
lanmak istedi
ğ
iniz WLAN'
ı
görmüyorsan
ı
z,
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi'ni Aç
'
ı
t
ı
klat
ı
n,
sonra da
Yeni ba
ğ
lant
ı
veya a
ğ
kurun
'u t
ı
klat
ı
n. A
ğ
ı
el ile aray
ı
p ba
ğ
lanman
ı
za veya yeni bir a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
olu
ş
turman
ı
za olanak sa
ğ
layan bir seçenekler listesi görüntülenir.
Ba
ğ
lant
ı
yap
ı
ld
ı
ktan sonra, ba
ğ
lant
ı
n
ı
n ad
ı
n
ı
ve durumunu do
ğ
rulamak için fare i
ş
aretçisini Görev
çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda yer alan a
ğ
durumu simgesinin üzerine getirin.
NOT:
Çal
ı
ş
ma mesafesi (kablosuz sinyallerinin gidebildi
ğ
i mesafe), WLAN uygulamas
ı
na,
yönlendiricinin üreticisine, duvarlardan ve di
ğ
er elektronik ayg
ı
tlardan kaynaklanan parazitlere veya
duvarlar ve dö
ş
emeler gibi yap
ı
sal engellere ba
ğ
l
ı
d
ı
r.
Bluetooth özellikli kablosuz ayg
ı
tlar
ı
kullanma (yaln
ı
zca belirli modellerde)
Bluetooth ayg
ı
t
ı
, a
ş
a
ğ
ı
daki elektronik ayg
ı
tlar
ı
geleneksel yolla ba
ğ
layan fiziksel kablo ba
ğ
lant
ı
lar
ı
n
ı
n
yerine geçen k
ı
sa mesafeli kablosuz ileti
ş
im sa
ğ
lar:
Bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü, PDA)
Telefonlar (cep telefonu, kablosuz telefon, ak
ı
ll
ı
telefon)
Görüntüleme ayg
ı
tlar
ı
(yaz
ı
c
ı
, kamera)
Ses ayg
ı
tlar
ı
(mikrofonlu kulakl
ı
k, hoparlörler)
Fare
Bluetooth ayg
ı
tlar
ı
, Bluetooth ayg
ı
tlar
ı
ndan olu
ş
an bir ki
ş
isel a
ğ
(PAN) olu
ş
turman
ı
z
ı
sa
ğ
layan e
ş
ler
aras
ı
özelli
ğ
ini sa
ğ
lar. Bluetooth ayg
ı
tlar
ı
n
ı
yap
ı
land
ı
rma ve kullanma hakk
ı
nda bilgi için Bluetooth
yaz
ı
l
ı
m
ı
nda Yard
ı
m'a bak
ı
n.
Kablolu bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
LAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
, ayr
ı
ca sat
ı
n al
ı
nan bir a
ğ
kablosu kullan
ı
r.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
, yang
ı
n veya donan
ı
m
ı
n hasar görmesi riskini azaltmak için, RJ-45 (a
ğ
)
jak
ı
na modem veya telefon kablosu takmay
ı
n.
Yerel a
ğ
a (LAN) ba
ğ
lanma
Kablosuz olarak çal
ı
ş
mak yerine bilgisayar
ı
do
ğ
rudan evinizdeki yönlendiriciye ba
ğ
lamak istiyorsan
ı
z
veya ofisinizdeki mevcut a
ğ
a ba
ğ
lanmak istiyorsan
ı
z LAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
kullan
ı
n.
Kablolu bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
17
Sample