HP 240 G1 user manual download (Page 26 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 89
WLAN kurma
WLAN kurmak ve Internet'e ba
ğ
lanmak için a
ş
a
ğ
ı
daki donan
ı
ma ihtiyac
ı
n
ı
z vard
ı
r:
Geni
ş
bant modem (DSL veya kablo)
(1)
ve bir Internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
ndan sat
ı
n al
ı
nan
yüksek h
ı
zl
ı
Internet hizmeti
Kablosuz yönlendirici
(2)
(ayr
ı
ca sat
ı
n al
ı
n
ı
r)
Kablosuz bilgisayar
(3)
NOT:
Baz
ı
modemlerde yerle
ş
ik kablosuz yönlendirici bulunur. Sahip oldu
ğ
unuz modemin türünü
belirlemek için ISS'nize ba
ş
vurun.
A
ş
a
ğ
ı
daki çizimde Internet'e ba
ğ
l
ı
bir kablosuz a
ğ
kurulumu örne
ğ
i gösterilmi
ş
tir.
A
ğ
ı
n
ı
z büyüdükçe, Internet'e eri
ş
mek için a
ğ
a kablosuz ve kablolu ba
ş
ka bilgisayarlar ba
ğ
lanabilir.
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
kurmayla ilgili yard
ı
m için yönlendiricinizin üreticisi veya ISS'niz taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan
bilgilere bak
ı
n.
Kablosuz yönlendiriciyi yap
ı
land
ı
rma
WLAN kurulumuyla ilgili yard
ı
m için, yönlendiricinizin üreticisi veya ISS'niz taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan
bilgilere bak
ı
n.
NOT:
Ba
ş
lang
ı
çta, yeni kablosuz bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
, yönlendiriciyle birlikte verilen a
ğ
kablosunu
kullanarak yönlendiriciye ba
ğ
laman
ı
z önerilir. Bilgisayar Internet'e ba
ş
ar
ı
yla ba
ğ
land
ı
ktan sonra,
kabloyu ç
ı
kar
ı
n ve Internet'e kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z üzerinden eri
ş
in.
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
koruma
WLAN kurarken veya mevcut bir WLAN'a eri
ş
irken, a
ğ
ı
n
ı
z
ı
izinsiz eri
ş
imden korumak için daima
güvenlik özelliklerini etkinle
ş
tirin. Kafe ve havaalan
ı
gibi herkese aç
ı
k alanlardaki WLAN'lar (eri
ş
im
noktalar
ı
) hiçbir güvenlik sa
ğ
lam
ı
yor olabilir. Bir eri
ş
im noktas
ı
nda bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenli
ğ
i
konusunda endi
ş
e duyarsan
ı
z, a
ğ
i
ş
lemlerinizi gizli olmayan e-postalarla ve Internet'te basit
gezinmeyle s
ı
n
ı
rland
ı
r
ı
n.
Kablosuz radyo sinyalleri a
ğ
ı
n d
ı
ş
ı
nda gezinir, bu nedenle WLAN ayg
ı
tlar
ı
korunmayan sinyalleri
alabilir. WLAN'
ı
n
ı
z
ı
korumak için a
ş
a
ğ
ı
daki önlemleri al
ı
n:
Güvenlik duvar
ı
kullan
ı
n.
Güvenlik duvar
ı
, a
ğ
ı
n
ı
za gönderilen verileri ve veri isteklerini denetler ve ku
ş
kulu ö
ğ
eleri atar.
Güvenlik duvarlar
ı
, hem yaz
ı
l
ı
m hem de donan
ı
m olarak mevcuttur. Baz
ı
a
ğ
larda iki türün
birle
ş
imi kullan
ı
l
ı
r.
Kablosuz
ş
ifrelemesi kullan
ı
n.
Kablosuz
ş
ifrelemesi, a
ğ
üzerinden iletilen verileri
ş
ifrelemek ve bu verilerin
ş
ifresini çözmek için
güvenlik ayarlar
ı
n
ı
kullan
ı
r. Daha fazla bilgi için Yard
ı
m ve Destek'e bak
ı
n.
16
Bölüm 3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Sample