HP 240 G1 user manual download (Page 25 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 89
İş
letim sistemi denetimlerini kullanmak için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve Internet
>
A
ğ
ve
Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
Daha fazla bilgi için,
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
'i seçin.
WLAN kullanma
WLAN ayg
ı
t
ı
yla, kablosuz yönlendirici veya kablosuz eri
ş
im noktas
ı
arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla ba
ğ
lanan di
ğ
er
bilgisayarlar ve aksesuarlardan olu
ş
an bir kablosuz yerel a
ğ
a (WLAN) ba
ğ
lanabilirsiniz.
NOT:
Kablosuz yönlendirici
ve
kablosuz eri
ş
im noktas
ı
terimleri genellikle birbirinin yerine kullan
ı
l
ı
r.
Kurulu
ş
WLAN'
ı
veya genel WLAN gibi büyük ölçekli bir WLAN, genellikle çok say
ı
da bilgisayar
ve donat
ı
y
ı
bar
ı
nd
ı
rabilen ve kritik a
ğ
i
ş
levlerini ay
ı
rabilen kablosuz eri
ş
im noktalar
ı
kullan
ı
r.
Ev veya küçük ofis WLAN'
ı
genellikle, birkaç kablosuz ve kablolu bilgisayar
ı
n ek donan
ı
m veya
yaz
ı
l
ı
m gerektirmeden Internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
, yaz
ı
c
ı
y
ı
ve dosyalar
ı
payla
ş
mas
ı
na olanak tan
ı
yan
bir kablosuz yönlendirici kullan
ı
r.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda WLAN ayg
ı
t
ı
n
ı
kullanmak için bir WLAN altyap
ı
s
ı
na (servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
veya genel ya
da kurumsal bir a
ğ
arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla sa
ğ
lan
ı
r) ba
ğ
lanman
ı
z gerekir.
Internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
kullanma
Evinizde Internet eri
ş
imi kurmak için, bir Internet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
(ISS) hesab
ı
olu
ş
turman
ı
z gerekir.
Internet hizmeti ve modem sat
ı
n almak için, yerel bir ISS'ye ba
ş
vurun. ISS, modemin kurulumuna,
kablosuz bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
modeme ba
ğ
lamak için a
ğ
kablosunun tak
ı
lmas
ı
na ve Internet hizmetinin test
edilmesine yard
ı
mc
ı
olur.
NOT:
ISS'niz Internet'e eri
ş
mek üzere kullanman
ı
z için size bir kullan
ı
c
ı
kimli
ğ
i ve parola verir. Bu
bilgileri kaydedin ve güvenli bir yerde saklay
ı
n.
Kablosuz a
ğ
a ba
ğ
lanma
15
Sample