HP 240 G1 user manual download (Page 24 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 89
3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
gitti
ğ
iniz her yere götürebilirsiniz. Ama evde bile olsan
ı
z, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ve kablolu veya
kablosuz a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kullanarak dünyay
ı
ke
ş
fedebilir ve milyonlarca web sitesindeki bilgilere
eri
ş
ebilirsiniz. Bu bölüm bu dünyaya ba
ğ
lanman
ı
za yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
Kablosuz a
ğ
a ba
ğ
lanma
Kablosuz teknolojisi, verileri kablolar yerine radyo dalgalar
ı
yla aktar
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
z a
ş
a
ğ
ı
daki
kablosuz ayg
ı
tlardan biri veya daha fazlas
ı
yla donat
ı
lm
ı
ş
olabilir:
Kablosuz yerel a
ğ
(WLAN) ayg
ı
t
ı
—Bilgisayar
ı
ş
irket ofislerindeki, evinizdeki ve havaalan
ı
,
restoran, kafe, otel ve üniversite gibi kamuya aç
ı
k alanlardaki kablosuz yerel a
ğ
lara (genellikle
Wi-Fi a
ğ
, kablosuz LAN veya WLAN denir) ba
ğ
lar. WLAN'da, bilgisayar
ı
n
ı
zdaki mobil kablosuz
ayg
ı
t, bir kablosuz yönlendirici veya kablosuz eri
ş
im noktas
ı
yla ileti
ş
im kurar.
Bluetooth ayg
ı
t
ı
—Bilgisayar, telefon, yaz
ı
c
ı
, kulakl
ı
k, hoparlör ve foto
ğ
raf makinesi gibi di
ğ
er
Bluetooth özellikli ayg
ı
tlara ba
ğ
lanmak için ki
ş
isel a
ğ
(PAN) olu
ş
turur. PAN a
ğ
ı
ndaki her ayg
ı
t
di
ğ
er ayg
ı
tlarla do
ğ
rudan ileti
ş
im kurar ve ayg
ı
tlar
ı
n nispeten birbirine yak
ı
n olmalar
ı
gerekir
(genelde birbirinden en çok 10 metre uzakta olmal
ı
d
ı
rlar).
Kablosuz teknolojisi hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, Yard
ı
m ve Destek'te sa
ğ
lanan bilgilere ve web
sitesi ba
ğ
lant
ı
lar
ı
na bak
ı
n.
Kablosuz denetimlerini kullanma
A
ş
a
ğ
ı
daki özellikleri kullanarak bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kablosuz ayg
ı
tlar
ı
denetleyebilirsiniz:
Kablosuz dü
ğ
mesi, kablosuz anahtar
ı
veya kablosuz tu
ş
u (bu bölümde kablosuz dü
ğ
mesi terimi
kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r)
HP Connection Manager yaz
ı
l
ı
m
ı
İş
letim sistemi denetimleri
Kablosuz dü
ğ
mesini kullanma
Modeline ba
ğ
l
ı
olarak bilgisayarda bir kablosuz dü
ğ
mesi, bir veya daha fazla kablosuz ayg
ı
t ve bir
veya iki kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
bulunur. Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kablosuz ayg
ı
tlar
ı
n tümü fabrikada etkinle
ş
tirilmi
ş
tir,
dolay
ı
s
ı
yla bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
açt
ı
ğ
ı
n
ı
zda kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
yanar (beyaz).
Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
, kablosuz ayg
ı
tlar
ı
n
ı
z
ı
n genel güç durumunu belirtir, tek tek ayg
ı
tlar
ı
n durumunu
belirtmez. Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
beyaz ise, en az bir kablosuz ayg
ı
t aç
ı
kt
ı
r. Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
sar
ı
ise, tüm
kablosuz ayg
ı
tlar kapal
ı
d
ı
r.
Kablosuz ayg
ı
tlar fabrikada etkinle
ş
tirildi
ğ
inden, kablosuz dü
ğ
mesini kablosuz ayg
ı
tlar
ı
ayn
ı
anda
açmak veya kapatmak için kullanabilirsiniz. Kablosuz ayg
ı
tlar, HP Connection Manager üzerinden
ayr
ı
ayr
ı
denetlenebilir.
İş
letim sistemi denetimlerini kullanma
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi, bir ba
ğ
lant
ı
veya a
ğ
kurman
ı
za, bir a
ğ
a ba
ğ
lanman
ı
za, kablosuz a
ğ
lar
ı
yönetmenize ve a
ğ
sorunlar
ı
n
ı
tan
ı
lay
ı
p onarman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
14
Bölüm 3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Sample