HP 240 G1 user manual download (Page 23 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 89
Etiketler
Bilgisayara yap
ı
ş
t
ı
r
ı
lan etiketler, sistem sorunlar
ı
n
ı
giderirken veya bilgisayarla uluslararas
ı
seyahat
ederken gerek duyabilece
ğ
iniz bilgileri sa
ğ
lar. Etiketler kolay eri
ş
ilebilir yerlerdedir.
Servis etiketi—A
ş
a
ğ
ı
dakilerin de aras
ı
nda oldu
ğ
u önemli bilgiler sa
ğ
lar:
Bile
ş
en
(1)
Ürün ad
ı
(2)
Seri numaras
ı
(3)
Ürün parça numaras
ı
(4)
Garanti süresi
(5)
Model aç
ı
klamas
ı
(yaln
ı
zca belirli modellerde)
Deste
ğ
e ba
ş
vururken bu bilgileri haz
ı
r bulundurun. Servis etiketi bilgisayar
ı
n alt
ı
na
yap
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Microsoft® Orijinallik Sertifikas
ı
—Windows Ürün Anahtar
ı
'n
ı
içerir.
İş
letim sistemini
güncelle
ş
tirmek veya sorunlar
ı
gidermek için Ürün Anahtar
ı
'na gereksinim duyabilirsiniz.
Microsoft Orijinallik Sertifikas
ı
, bilgisayar
ı
n alt k
ı
sm
ı
nda yer almaktad
ı
r.
Yasal düzenleme etiketi—Bilgisayarla ilgili yasal düzenleme bilgilerini sa
ğ
lar. Yasal düzenleme
etiketi pil yuvas
ı
n
ı
n iç k
ı
sm
ı
na yap
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Kablosuz sertifikas
ı
etiketi veya etiketleri—
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
kablosuz ayg
ı
tlarla ilgili bilgileri ve ayg
ı
t
ı
n
kullan
ı
m
ı
n
ı
n onayland
ı
ğ
ı
baz
ı
ülkelere veya bölgelere yönelik onay i
ş
aretlerini sa
ğ
lar. Bilgisayar
modeliniz bir veya daha çok kablosuz ayg
ı
ta sahipse, bilgisayar
ı
n
ı
zla birlikte bir veya daha çok
sertifika etiketi de verilir. Uluslararas
ı
seyahatlerde bu bilgilere gereksinim duyabilirsiniz.
Kablosuz sertifikas
ı
etiketleri pil yuvas
ı
n
ı
n iç taraf
ı
na yap
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Etiketler
13
Sample