HP 240 G1 user manual download (Page 22 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 89
Alt
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Pil yuvas
ı
Pili bar
ı
nd
ı
r
ı
r.
(2)
Havaland
ı
rma delikleri (3)
Dahili bile
ş
enleri so
ğ
utmak için hava ak
ı
m
ı
sa
ğ
larlar.
NOT:
Bilgisayar fan
ı
otomatik olarak çal
ı
ş
arak dahili bile
ş
enleri
so
ğ
utur ve a
ş
ı
r
ı
ı
s
ı
nmay
ı
önler. Dahili fan
ı
n normal çal
ı
ş
ma
s
ı
ras
ı
nda zaman zaman durup yeniden çal
ı
ş
mas
ı
normaldir.
(3)
Pil ç
ı
karma mandal
ı
Pili, pil yuvas
ı
ndan serbest b
ı
rak
ı
r.
(4)
Kablosuz ve bellek modülü
bölmesi
Kablosuz ve bellek modüllerini içerir.
D
İ
KKAT:
Sistemin yan
ı
t vermez duruma gelmesini önlemek için,
kablosuz modülünü, ülkenizde veya bölgenizde kablosuz
ayg
ı
tlarla ilgili düzenlemeleri yapan devlet kurulu
ş
unca
bilgisayarlarda kullan
ı
m
ı
onaylanm
ı
ş
bir kablosuz modülüyle
de
ğ
i
ş
tirin. Modülü de
ğ
i
ş
tirir ve bir uyar
ı
iletisi al
ı
rsan
ı
z, bilgisayar
ı
n
i
ş
levselli
ğ
ini geri yüklemek için modülü ç
ı
kar
ı
n, sonra da Yard
ı
m
ve Destek üzerinden deste
ğ
e ba
ş
vurun.
(5)
Sabit sürücü yuvas
ı
Sabit sürücüyü bar
ı
nd
ı
r
ı
r.
12
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Sample