HP 240 G1 user manual download (Page 20 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 89
ğ
meler
Bile
ş
en
ı
klama
Güç dü
ğ
mesi
Kapal
ı
yken bilgisayar
ı
açmak için dü
ğ
meye bas
ı
n.
Bilgisayar aç
ı
kken, Uyku durumunu ba
ş
latmak için
ğ
meye k
ı
sa süre bas
ı
n.
Bilgisayar Uyku durumundayken, Uyku durumundan
ç
ı
kmak için dü
ğ
meye k
ı
sa süre bas
ı
n.
Bilgisayar Haz
ı
rda Bekletme durumundayken, bu
durumdan ç
ı
kmak için dü
ğ
meyi k
ı
sa süre bast
ı
r
ı
n.
Bilgisayar yan
ı
t vermiyorsa ve Microsoft® Windows®
kapatma yordamlar
ı
etkili olmuyorsa, bilgisayar
ı
kapatmak
için güç dü
ğ
mesini en az 5 saniye bas
ı
l
ı
tutun.
D
İ
KKAT:
Güç dü
ğ
mesini bas
ı
l
ı
tutmak, kaydedilmemi
ş
bilgilerin kaybolmas
ı
na yol açar.
Güç ayarlar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda daha fazla bilgi almak için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Güç
Seçenekleri
'ni seçin veya
Gücü yönetme
sayfa
33
bölümüne bak
ı
n.
10
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Sample