HP 240 G1 user manual download (Page 2 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 89
© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan
ve Hewlett-Packard Company taraf
ı
ndan
lisansla kullan
ı
lan bir ticari markad
ı
r. Intel,
Intel Corporation kurulu
ş
unun ABD ve di
ğ
er
ülkelerdeki bir ticari markas
ı
d
ı
r. Microsoft
ve Windows, Microsoft Corporation
kurulu
ş
unun ABD'de tescilli ticari
markalar
ı
d
ı
r. SD Logosu, marka sahibinin
ticari markas
ı
d
ı
r.
Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin de
ğ
i
ş
tirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ili
ş
kin yegane garantiler, bu
ürün ve hizmetlerle birlikte gelen aç
ı
k
garanti beyanlar
ı
nda belirtilmi
ş
tir. Bu
belgede yer alan hiçbir
ş
ey ek garanti
olu
ş
turacak
ş
eklinde yorumlanmamal
ı
d
ı
r.
HP, i
ş
bu belgede yer alan teknik hatalardan
veya yaz
ı
m hatalar
ı
ndan ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
İ
kinci Bas
ı
m: Nisan 2013
Birinci Bas
ı
m: Nisan 2012
Belge Parça Numaras
ı
: 681034-142
Ürün bildirimi
Bu k
ı
lavuzda ço
ğ
u modelde ortak olan
özellikler anlat
ı
lmaktad
ı
r. Baz
ı
özellikler
bilgisayar
ı
n
ı
zda olmayabilir.
Yaz
ı
l
ı
m
ş
artlar
ı
Bu bilgisayara önceden yüklenmi
ş
herhangi
bir yaz
ı
l
ı
m ürününü yükleyerek,
kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir
ş
ekilde kullanarak, HP Son Kullan
ı
c
ı
Lisans
Sözle
ş
mesi'nin (EULA)
ş
artlar
ı
na uymay
ı
kabul etmi
ş
say
ı
l
ı
rs
ı
n
ı
z. Bu lisans
ş
artlar
ı
n
ı
kabul etmiyorsan
ı
z, yapaca
ğ
ı
n
ı
z tek
ş
ey,
sat
ı
n alma yerinizin geri ödeme politikas
ı
na
tabi olmak üzere, kullan
ı
lmam
ı
ş
ürünün
tamam
ı
n
ı
(donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m) geri ödeme
almak için 14 gün içinde iade etmektir.
Ek bilgi almak veya bilgisayar için tam geri
ödeme yap
ı
lmas
ı
n
ı
istemek için lütfen yerel
sat
ı
ş
noktan
ı
za (sat
ı
c
ı
ya) ba
ş
vurun.
Sample