HP 240 G1 user manual download (Page 15 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 89
Sol taraf
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Harici monitör ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
Harici VGA monitör veya projektör ba
ğ
lan
ı
r.
(2)
Havaland
ı
rma deli
ğ
i
Dahili bile
ş
enlerin so
ğ
utulmas
ı
için hava ak
ı
m
ı
sa
ğ
lar.
NOT:
Bilgisayar fan
ı
otomatik olarak çal
ı
ş
arak dahili
bile
ş
enleri so
ğ
utur ve a
ş
ı
r
ı
ı
s
ı
nmay
ı
önler. Dahili fan
ı
n normal
çal
ı
ş
ma s
ı
ras
ı
nda zaman zaman durup yeniden çal
ı
ş
mas
ı
normaldir.
(3)
RJ-45 (a
ğ
) jak
ı
A
ğ
kablosu ba
ğ
lan
ı
r.
(4)
HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
Yüksek tan
ı
ml
ı
(HD) televizyon ya da uyumlu bir dijital ayg
ı
t
veya ses ayg
ı
t
ı
gibi iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir video veya ses ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
(5)
USB 2.0 ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir USB ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lan
ı
r.
NOT:
Çe
ş
itli USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
türleri hakk
ı
nda ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgi için, bkz.
USB ayg
ı
t
ı
kullanma
sayfa
39
.
(6)
Ses giri
ş
(mikrofon) jak
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir bilgisayar kulakl
ı
k mikrofonu, stereo mikrofon
veya mono mikrofon ba
ğ
lan
ı
r.
(7)
Ses ç
ı
k
ı
ş
(kulakl
ı
k) jak
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
elektrikli stereo hoparlör, kulakl
ı
k, kulakiçi
kulakl
ı
k, mikrofonlu kulakl
ı
k veya televizyon ses kablosu
ba
ğ
lan
ı
r.
UYARI!
Ki
ş
isel yaralanma riskini azaltmak için, kulakl
ı
klar
ı
,
kulakiçi kulakl
ı
klar
ı
veya mikrofonlu kulakl
ı
ğ
ı
kullanmadan
önce ses düzeyini ayarlay
ı
n. Ek güvenlik bilgileri için
Yasal
Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
'ne bak
ı
n.
NOT:
Kulakl
ı
k jak
ı
na bir ayg
ı
t ba
ğ
land
ı
ğ
ı
nda, bilgisayar
hoparlörleri devre d
ı
ş
ı
kal
ı
r.
(8)
Dijital Medya Yuvas
ı
Secure Digital (SD) gibi dijital bellek kartlar
ı
ndaki verileri okur
veya bu kartlara veri yazar.
Sol taraf
5
Sample